Psykiatri Plus driver to private bosteder efter servicelovens §107 og §108, og tilbyder
kortere og længerevarende ophold til mennesker, der har behov for omsorg, pleje og
behandling på grund af en psykisk sygdom. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for
mennesker med behov for en specialiseret indsats- fordi vi tror på, at alle har potentiale,
som kan forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af
udfordringer og livshistorie.

Målgrupperne for vores bosteder er mennesker med:

 • Svære psykiske og sociale problemstillinger, herunder forstyrrelser i
  personligheden
 •  Problematikker med rusmiddelindtag og selvskadende adfærd*
 • Psykisk lidelse, og en retslig foranstaltning
 • Adfærd
 • Svær demens med hovedvægt på udadrettet adfærd.

Metodekataloget er ikke en udtømmende beskrivelse. Men derimod et internt
”hjælpsomt” katalog til den enkelte medarbejder, som rammesætter og giver indblik i den
faglige tilgange, metoder og tilhørende redskaber der anvendes på bostederne.
Metoderne er udvalgt med afsæt i evidensbaseret viden iht. til målgruppen og tilpasses
den enkelte beboers behov.

Da vi tror på at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb og skabe
udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorier, møder vi vores beboere
ud fra en recovery-orienteret tilgang, et narrativt mennesyn og med Low Arousal som
omdrejningspunkt ift. forebyggelse af kritiske episoder.

Med et narrativt menneskesyn mener vi, at mennesker er mere end det vi umiddelbart ser/
hører, de organiserer deres erfaringer gennem fortællinger. Der kan via samtale og
nysgerrig udforskning af disse erfaringer, findes frem til nye fortællinger og dermed
genetableres en relation til det der er vigtigt i deres liv.

Med Low Arousal som omdrejningspunkt læner vi os op af troen på, at vi skal skabe en
rolig hverdag for mennesker der er udfordret iht. at regulere følelser på egen hånd. Det
gør vi ved at være gode til at regulere egne følelser og impulskontrol**.

Recovery handler om at komme sig helt eller delvist fra psykiske vanskeligheder og
overvinde de sociale følgevirkninger det kan medføre. Recovery er ikke en metode, men
en proces der sker i hverdagen mens livet leves. Processen ses, opleves og virker indefra,
og kan ikke tilbydes som en indsats. Processen kan anerkendes, understøttes og fremmes
udefra.

 

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008).

 

En sammenfattende forskningsoversigt fra 2011 peger på 5 betydningsfulde og
fremmende elementer for recovery-processer, herunder Connection, Hope,
Identity, Meaning, Empowerment (CHIME).

 • Forbundethed opnås ved at indgå i sociale relationer og fællesskaber, samt ved at
  få socialt støtte af ligesindede, professionelle og netværk 
 • Håb og fremtidsoptimisme, herunder en positiv tænkning med fokus på håb,
  drømme og fremtidsoptimisme fx ved at tro på muligheden for at komme sig, at
  være motiveret for forandring, værdsætte succesoplevelser, og være i relationer der
  giver håb.
 •  Identitet, herunder muligheden for at (gen)opbygge og redefinere en positiv
  identitet og overvinde stigmatisering.
 • Mening indebærer muligheden for at (gen)finde meningen med livet og med de
  oplevelser, som har været præget af de psykiske vanskeligheder. Mening med livet
  handler også om oplevelse af livskvalitet, sociale roller, mål samt spiritualitet.
 • Empowerment indebærer at (gen)vinde magten og kontrollen over eget liv, med
  afsæt i egne ressourcer og støtte fra ligesindede***.

Da vi har en faglig tilgang, der gør frem for taler om recovery og beboerinddragelse, vil
CHIME faktorerne være gennemgående i de metoder, tilgange og tilhørende redskaber
der anvendes i vores botilbud.

De metoder der rammesættes og gives indblik i, er den Narrative Metode, herunder den
narrative samtaleteknik, LA 2, Personcentreret Omsorg, Stemmehøring og
Medicinpædagogik.

* Hejlskov, Bo Elven. Kort og godt om konflikter og Low Arousal. Dansk Psykologisk forlag s.3

** Hejlskov, Bo Elven, Kort og godt om konflikter og Low Arousal, Dansk Psykologisk forlag s.30 

***  https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/rehabilitering