2. december 2020

Skærpet tilsyn fjernet fra Tjørnehøj

Af Margrethe Wivel, direktør for Psykiatri Plus Centre

 

De tre påbud på vores bosted Tjørnehøj er nu fjernet, og det betyder, at vi ikke længere er under skærpet tilsyn af socialtilsynet. Det er vi rigtig glade for.

Vi har igennem de seneste 6 måneder vendt hver eneste sten på vores bosted, ændret opbygning og procedurer og strammet op på løse led på vores bosted.
I dag er vi et mere harmonisk hjem for vores borgere, end vi var for måneder siden, da vi fik påbuddene. Vi har fået et skub bag i – og er på rette kurs.

Det er hårdt arbejde at være under skærpet tilsyn. Men det var nødvendigt. Og vi har været glade for samarbejdet med socialtilsynet i hele processen.

Ændringer igennem længere tid
Ændringerne på Tjørnehøj har dog været i gang også før socialtilsynets påbud, da vi reagerede tidligt på ledelsesskift og for stor personalegennemstrømning.

Da Socialtilsynet gav os de tre påbud, udsprang de alle af vores store udfordring – at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ledelse. Tjørnehøj befandt sig i en dårlig spiral, med for stor udskiftning i personalegruppen, der så skabte utryghed for det nye personale. Vi levede ganske enkelt ikke op til den standard, vi gerne vil stå for, og som vores beboere har krav på. Dette satte socialtilsynet spot på og accelererede den transformation, vi var i gang med.

Strammet op og indsnævret bredden

Vi har strammet op på vores pædagogiske tilgang, og videreuddannelse af vores pædagogisk personale. Vi har indsnævret bredden i vores målgruppe. Og så har vi netop afsluttet en re-indretning, der sikrer en mere pædagogisk indretning af bostedet.

Vi vil gerne være en spydspids for bosteder både med hensyn til personale og beboere. De to ting hænger sammen, og det vil vi fortsat kæmpe for fra ledelsens side – og jeg ved det samme gælder for vores personale på Tjørnehøj.

Vi skylder en stor tak til alle – vi kunne ikke havde vendt skuden uden loyale medarbejdere, der også skubbede på. De var klar til tage ja-hatten på og gentænke, hvorfor de egentlig har valgt deres fag.

Tak for det – og lad os blive det hjem, som mange af vores borgere aldrig har haft. Et trygt og godt hjem, der kan tilbyde en specialiseret indsats i forhold til deres psykosociale udfordringer.

 

Men lad Socialtilsynet selv føre ordet. Her er uddrag af tilsynets konklusioner:

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Tjørnehøj overordnet har fulgt op på de påbud, som socialtilsynet har udstedt, og status er, at tilbuddet følger sine egne handleplaner for genopretning af kvaliteten i tilbuddet.


Det er desuden socialtilsynets vurdering, at der er sket en række positive skridt til understøttelse at genopretningen af kvaliteten i tilbuddet, herunder:

  1. Der er opnået en tydeliggørelse og prioritering af, hvilke faglige tilgange og metoder, som målgruppen har behov for og som tilbuddet kan honorere. Tilbuddet har således tydeliggjort, at tilbuddet vil arbejde med den narrative og anerkendende tilgang, og har afdækket, at medarbejderne er tilført grundlæggende kompetencer til at arbejde med disse tilgang
  2. Tilbuddet har afklaret, at medarbejderne derudover har/er tilført kompetencer til at arbejde med ADL (Almindelig Daglig Livsførsel) og LA (Low Arousal) og der er opnået en tydeliggørelse af, hvordan metoder og tilgange omsættes, herunder relationscirkler.
  3. Det er præciseret, hvordan og hvornår, der er gennemført – og fremadrettet fortsat skal gennemføres uddannelse af medarbejdere, og der er udarbejdet instrukser samt undervisning omkring de valgte faglige tilgange og metoder.
  4. Der er opnået et betydeligt løft ift. dokumentionspraksis. Der er således udarbejdet instrukser og foretaget opstramning omkring dokumentationspraksis, så der nu er opnået en metodik omkring dokumentationen og dokumentationspraksis.
  5. Der er implementeret nyt digitalt system (Sensum) i august 2020, så tilbuddet er fortsat i en teknisk læringsproces, men handleplanen følges, og der forventes implementering inden for en kortere tidshorisont.
  6. Målgruppen er i praksis blevet indskrænket, således at borgere, der ikke har – eller forventes ikke at have – positiv udvikling af den narrative metode, ikke længere skal være omfattet målgruppen. Dette omfatter at tilbuddet ikke længere ser sig i stand til at arbejde kognitivt med borgere som primært er demensramte eller er borgere med erhvervet hjerneskader.
  7. Der er tillid til, at ledelsen har vilje og evne til at følge egen handleplan og arbejde hen mod fortsat genopretning af kvalitetsmanglerne i Tjørnehøj.