Håndtering af persondatapolitik i Psykiatri Plus Bosteder

 

I Psykiatri Plus Bosteder har vi en mission om at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats – fordi vi tror på, at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer. Derfor har vi på vores bosteder fokus på at beboerne oplever individuelt tilrettelagte indsatser. At medarbejderne oplever en attraktiv arbejdsplads, hvor der er sat fælles retning og hvor man tager ansvar, hjælper hinanden og løfter i flok. Og at kommunerne oplever gennemsigtighed og sammenhæng mellem behov, indsats og takst.   

Derfor er sikkerhed og fortrolighed også en forudsætning og en forpligtigelse i vores arbejde i Psykiatri Plus Bosteder, hvorfor vi løbende arbejder med at opdatere vores retningslinjer for databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger

 

Indledning
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi, Psykiatri Plus Bosteder, som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit ophold på et af vores bosteder, som pårørende til en borger, i forbindelse med en ansættelsesproces hos Psykiatri Plus Bosteder samt ved brug af vores hjemmeside og vores ydelser.

 • Psykiatri Plus Bosteder har udarbejdet denne persondatapolitik, fordi vi ønsker at leve op til de forpligtelser angående behandling af personoplysninger, som følger af EU’s Databeskyttelsesforordning (Generel Data Protection Regulation - GDPR) og Databeskyttelsesloven.
 • Formålet med vores persondatapolitik er at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af GDPR. Det er Psykiatri Plus Bosteders målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de stammer, og hvordan de videregives, opbevares eller behandles.

 

Formål
Psykiatri Plus Bosteder ser med stor alvor på, hvordan vi bedst beskytter dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de stammer, og hvordan de videregives, opbevares eller behandles, og hvordan vi selvfølgelig bedst muligt lever op til de forpligtigelser, som følger af  EU’s Databeskyttelsesforordning (Generel Data Protection Regulation - GDPR) og Databeskyttelsesloven.

 

Indsamling af personoplysninger
Psykiatri Plus Bosteder indsamler kun dine personoplysninger, hvis der er et specifikt formål. Dette kan være f.eks. behandling af din jobansøgning, besvarelse af din henvendelse, behandling af borgere, dialog med pårørende/værge, fremsendelse af nyhedsbrev eller for på anden vis at kunne gennemføre og levere en ydelse. Vi behandler kun de personoplysninger, som du vælger at give os. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, CV, e-mailadresse, køn, kopier af uddannelsespapirer samt eventueller andre oplysnninger, som du måtte vælge at give os.

Hvis du er i et rekrutteringsforløb hos Psykiatri Plus Bosteder, vil det også være aktuelt at indhente referencer, straffeattest og/eller børnettest og deltage i evt. relevante tests. Vi kan også indhente oplysninger, som er offentliggjort på f.eks. sociale medier.

Som borger tilknyttet Psykiatri Plus Bosteder vil der desuden blive behandlet følsomme personoplysninger, såsom f.eks. medicinkort, journaler, race, seksualitet, politisk holdning og religion.

 

Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, så vi kan tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Du kan til enhver tid læse mere om vores brug af cookies samt tilpasse dine indstillinger på vores hjemmeside www.psykiatriplus.dk.

 

Retsgrundlag og sikkerhed
Psykiatri Plus Bosteder indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde en kontraktuel forpligtigelse, gældende lovgivning eller legitime interesser. Alle personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger bliver alene anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål ikke længere er relevant eller er opfyldt.  Psykiatri Plus Bosteder har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke ulovligt eller hændeligt bliver slettet, fortabt, forringet, offentliggjort eller kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Du altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@psykiatriplus.dk. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

Modtagere af dine persondata
Psykiatri Plus Bosteder videregiver kun din persondata, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Personoplysninger vedrørende beboere eller andre borgere, der er under pleje af Psykiatri Plus Bosteder, kan blive videresendt til beboerens kommune, psykiater, pårørende, andet pleje- eller sundhedspersonale og lign.

Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandler for os, sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil.

Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere eller samarbejde med andre dataansvarlige, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du henvende dig til os på gdpr@psykiatriplus.dk.

 

Bemærk at Psykiatri Plus Bosteder som hovedregel ikke videresender dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

 

Opbevaring af dine persondata
Psykiatri Plus Bosteder opbevarer kun dine persondata så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger.

Bliver du ansat hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansættelsen til sædvanlig personaleadministration. Du vil blive oplyst om vores interne persondatapolitik ved ansættelse.

Bliver du ikke ansat hos os, er udgangspunktet, at dine personoplysninger slettes senest 6 måneder efter endt ansættelsesproces, medmindre du giver samtykke til længere tid.

Nogle persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som f.eks. er indeværende år + 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale, jf. bogføringsbekendtgørelsen.

 

Dine rettigheder
Psykiatri Plus Bosteder har altid løbende fokus på at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder.

Du har som person de rettigheder, som er beskrevet nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser, for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, så kontakt venligst Psykiatri Plus Bosteder på gdpr@psykiatriplus.dk.

 

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Psykiatri Plus Bosteder opbevarer om dig. Fra vi har modtaget en anmodning om indsigt, bestræber vi os på at stille oplysningerne til rådighed hurtigst muligt, og i alle tilfælde besvarer vi din anmodning inden 30 dage.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget unøjagtige personoplysninger om dig, herunder at få fuldstændiggjort ufuldstændige persondata.

 

Ret til sletning (ret til at blive glemt)
Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet. For at Psykiatri Plus Bosteder er forpligtet til at slette dine oplysninger, skal en af følgende betingelser være til stede:

 

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet,
 • du trækker dit samtykke tilbage, og der findes ikke noget andet grundlag for at behandle dine personoplysninger
 • du gør indsigelse mod behandlingen, og der findes ingen altovervejende grunde til at behandle dine personoplysninger
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
 • personoplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU-lovning eller dansk lovgivning.

 

Ret til begrænsning
Du har også under visse betingelser ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen begrænset.

 

Ret til dataportabilitet (overførsel af data)
Du har ret til at modtage de personoplysninger, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Indsigelsesret
Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse til enhver tid mod Psykiatri Plus Bosteders behandling af dine personoplysninger.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
I tilfælde hvor behandlingen af dine personoplysninger er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til Psykiatri Plus Bosteder (gdpr@psykiatriplu.dk). Bemærk venligst, at dette ikke påvirker Psykiatri Plus Bosteders behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om det registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Skriv til os på mail gdpr@psykiatriplus.dk , hvis du:

 • ønsker at få adgang til dine persondata
 • ønsker at få dine persondata rettet eller slettet
 • ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata.
 • ønsker at klage til Datatilsynet.

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Psykiatri Plus A/S Bosteder

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon: 20 65 04 06

E-mail: gdpr@psykiatriplus.dk

 

Ændringer i datapolitikken
Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitikpolitik. Gør vi det, retter vi i datoen nederst på siden. 

Datoen for den senest gældende version af persondatapolitikken: April 2021.