Recovery og ressourceteams

Vi arbejder med en recovery-orienteret tilgang, hvor beboeren har stor indflydelse på meningsfulde aktiviteter og støtte i hverdagen – parallelt eller i forlængelse af beboerens §141 handleplan.

Hvert ressourceteam arbejder målrettet med brugerinddragelse, beboeransvar og med de mål, der er sat af dig. Formålet er at styrke beboerens ansvar i eget liv, så vedkommende bliver så selvhjulpen som mulig. Sommetider kræver det omveje at nå derhen – dem tager vi gerne, for at beboeren udvikler sig.

Ressourceteams
Medarbejderne er organiseret i ressourceteams på to-fire personer omkring den enkelte
beboer. Teamet er sammensat ud fra beboerbehov og kompetencer.

Ressourceteamet opstiller sammen med beboeren de mål og delmål, de skal samarbejde
om, og som skal understøtte de mål, der er formuleret fra den visiterende kommune.

Dokumenation
Det er ressourceteamets ansvar at sikre dokumentation for det arbejde og samarbejde, der
sker om og med beboeren. Dokumentationen skal afspejle målrettet og systematisk arbejde
med mål og delmål.

Beboerudviklingssamtale (BUS)
På Stentoft afholdes BUS hver tredje måned.
Udgangspunktet er, at vi inddrager beboernes værdifulde erfaringer, vurderinger, oplevelser, ønsker og behov.
Skal vi ændre i målene, sker det i tæt samarbejde med dig.

Aktiviteter
De fleste beboere har et ugeprogram med aftaler og aktiviteter, der understøtter et aktivt
liv. Det kan være aftaler om læring, sport, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller fx ADLtræning.
Aktiviteterne bliver fastlagt i samarbejde med beboeren.