Generelle betingelser hos Psykiatri Plus

Psykiatri Plus A/S efterfølgende benævnt som Psykiatri Plus og brugervirksomheden af ydelsen, offentlig som privat, efterfølgende benævnt som Kunden.

 1. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler, som Psykiatri Plus indgår med sine kunder vedrørende ydelser. Særskilte aftaler, herunder men ikke begrænset til specialopgaver, indgået mellem parterne har forret for de generelle betingelser.

 2. Skriftlige samarbejdsaftaler mellem Psykiatri Plus og Kunden kan opsiges med én måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, medmindre andet er specifikt aftalt med Kunden.

 3. Kundens opsigelsesvarsel af igangværende kortvarige ydelser/opgaver, som ikke følger en skriftlig samarbejdsaftale, er på mindst 6 timer forud for vagtens påbegyndelse. Dette gælder også hvis der skal ske ændringer på vagten.

 4. Ved akut opstået sygdom eller øvrige akutte fraværsårsager hos medarbejderen, vil Psykiatri Plus efter bedste evne finde en anden medarbejder til opgaven, men Psykiatri Plus kan dog ikke garantere, at der kan findes en anden medarbejder. Kunden kan ikke kræve nogen form for godtgørelse eller kompensation af Psykiatri Plus, hvis det ikke er muligt for Psykiatri Plus at finde anden medarbejder.
 1. Der sker fakturering for det antal timer, som Psykiatri Plus i henhold til den for ydelsen gældende overenskomst er forpligtet til at betale medarbejderen. Kørsel faktureres med statens takster, aktuelt 3,79 kr. pr. km. (2024). Der kan maksimalt faktureres for 100 km. Pr. vagt.
 2. Hvis Kunden har bestilt en akutvagt med under 4 timer til vagtens begyndelse, betales medarbejderen dobbelt løn og Kunden faktureres således dobbelt for disse akutvagter. Kunden gøres opmærksom herpå inden accept af bestilling af en akutvagt.
 3. Psykiatri Plus udsteder faktura baseret på antal godkendte arbejdstimer udført af medarbejderen. Betalingsbetingelsen er 14 dage.
 4. Renter ved for sen betaling betales fra forfaldsdagen som fastsat af Psykiatri Plus efter reglerne i Renteloven.
 5. Priser reguleres årligt pr. 1. januar, hvor der også tages hensyn til overenskomstmæssige og lovmæssige omkostninger.
 6. Eventuelle ekstraordinære prisstigninger som følge af væsentlige ændringer, der er foranlediget af f.eks. lov- eller overenskomstmæssige ændringer eller i samarbejde med Kunden, varsles skriftligt af Psykiatri Plus med 10 kalenderdage. Ændringerne træder herefter i kraft uden yderligere varsel.
 7. Hvis der i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos Kunden rejses et eventuelt krav mod Psykiatri Plus fra medarbejderen, som følge af gældende lovgivning, har Psykiatri Plus fuld regres mod Kunden.
 1. Kunden har den fulde instruktionsbeføjelse og instruktionspligt samt tilsyns- og kontrolmyndighed over for medarbejderen. Derfor er det Kundens ansvar at sikre, at medarbejderen er dækket af lovmæssig arbejdsskade- og ansvarsforsikring.

 2. Kunden er endvidere forpligtet til, at stille eventuelle påkrævede værnemidler til rådighed, og det er Kundens ansvar at sørge for, at medarbejderen har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertilhørende sikkerhedsforskrifter.

 3. Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for medarbejderen er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder, men ikke begrænset til, arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven. Kunden er endvidere forpligtet til at udarbejde en APV i overensstemmelse med gældende lovgivning for de arbejdsforhold, som medarbejderen arbejder under.

 4. Såfremt Kunden er nødsaget til at ændre arbejdsforholdene, efter ydelsen/ opgaven er påbegyndt, skal Kunden straks skriftligt underrette Psykiatri Plus herom.

 5. I det omfang Kunden ikke har afgivet korrekte og/eller fyldestgørende oplysninger, og Psykiatri Plus som følge heraf måtte blive påført omkostninger (f.eks. bøde, godtgørelse og/eller ekstrabetaling til medarbejderen), kan Psykiatri Plus kræve sådanne omkostninger betalt af Kunden.

 6. Kunden er endvidere forpligtet til at informere Psykiatri Plus om alle indberetningspligtige goder, som ydes til medarbejderen, idet Psykiatri Plus som arbejdsgiver er ansvarlig for indberetning af disse til SKAT.
 1. Psykiatri Plus skal – som en service – gøre opmærksom på, at Kunden som følge af lovgivning har følgende forpligtelser over for medarbejderen.
 • Medarbejderen skal have adgang til Kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine, børnepasning, frugtordning, massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Der gælder de samme anciennitetskrav, som der måtte gælde i forhold til Kundens egne ansatte.

 • Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af medarbejdere fra Psykiatri Plus.
 1. Såfremt Kunden ansætter en Psykiatri Plus medarbejder eller på en anden måde indgår aftale om et samarbejde med en Psykiatri Plus medarbejder, er Kunden forpligtiget til at betale Psykiatri Plus et jobformidlingshonorar. Forpligtelsen gælder i en periode fra ydelsen/ opgavens startdato til 12 uger efter medarbejderen fratrædelse hos Kunden. Ved fratrædelse forstås den dag, hvor medarbejderens ydelse/ opgave udløber, uanset om arbejdsforpligtelsen er ophørt på et tidligere tidspunkt.

 2. Jobformidlingshonoraret udgør et engangsbeløb, hvis størrelse opgøres på følgende måde:
 • Indenfor 2 ugers ydelse/ opgave: 15 % af medarbejderens årsløn
 • Mellem 2 og 4 ugers ydelse/ opgave: 14 % af medarbejderens årsløn
 • Mellem 4 og 8 ugers ydelse/ opgave: 12 % af medarbejderens årsløn
 • Mellem 8 og 12 ugers ydelse/ opgave: 10 % af medarbejderens årsløn

 

1 uge beregnes som 37 timer. Priserne er eksklusive moms.

3. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse af medarbejderen, forhandles jobformidlingshonoraret konkret mellem Psykiatri Plus og Kunden.

4. Jobformidlingshonoraret forfalder til betaling, når endelig ansættelseskontrakt mellem Kunden og medarbejderen er underskrevet. Betingelserne for betaling følger punkt 3.

Eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være blevet skabt af medarbejderen som led i udførelsen af en opgave hos Kunden, tilkommer Kunden uden yderligere beregning. Sådanne rettigheder overgår til Kunden, når fuld betaling for ydelserne mv. er erlagt.

 1. Psykiatri Plus er forpligtet til at pålægge sine egne fastansatte medarbejdere og tilknyttede medarbejdere en tavshedspligt med hensyn til samtlige Kundens forretningsanliggender.

 2. Parterne er underlagt tavshedspligt i forhold til de informationer parterne modtager, erfarer og tilegner sig ved den anden parts virksomhed, med forbehold for begrænsninger, som følge af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Forpligtelsen gælder så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder jf. lov om erhvervshemmeligheder og markedsføringsloven. Begge parter er forpligtet til at overholde tavshedspligten i medfør af bestemmelserne i straffeloven.

 1. Psykiatri Plus og Kunden er erstatningspligtige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.

 2. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for den anden parts driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader, forretning, goodwill eller andre direkte eller indirekte økonomiske omkostninger, tab af fortjeneste, påløbne udgifter eller bodsomkostninger, skade eller udgifter af enhver art, som er opstået under eller i forbindelse med denne aftale. 

Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. 

 1. Enhver fortolkning, præcisering og udfyldelse af disse betingelser samt enhver tvist mellem Psykiatri Plus og Kunden i øvrigt, er underlagt dansk ret. 

 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Glostrup byret. 
Scroll to Top