Børn og Unge

Specialister i Børn og Unge

Vi hjælper børn og unge i mistrivsel og inden for socialpsykiatrien

Børne og Ungeområdet er et vigtigt område, som vi i Psykiatri Plus har specialiseret os indenfor. Børn og unge kan mistrives, have sociale udfordringer, diagnoser, handicap eller andre udfordringer, som gør livet udfordrende. Vi hjælper dem med at genstarte livet og lade det give mening igen.

Har I brug for en samarbejdspartner?
Vi er en specialiseret samarbejdspartner til det offentlige og private, og vi træder til, når barnet eller den unge har brug for fx tidlige indsatser, støtte i hjemmet med familien, hjælp i overgangen til voksenlivet eller ved skolevægring.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211
Vi samarbejder med 84 kommuner i hele landet
0
24 års solid erfaring med socialpsykiatrien
0
Hele 97% af vores kunder anbefaler os
0
Børneområdet

Hvad kan vi hjælpe med?

Børn og unge i mistrivsel, med sociale problemer og psykiatriske diagnoser skal hjælpes bedst muligt på vej.

Med Barnets Lov har børn og unge i dag en større medinddragelse for at opnå den omsorg de skal have og har ret til.

Forebyggende indsatser kan være med til at sikre børn den støtte og hjælp de skal have; som børn i hjemmet med familien, eller når de bliver lidt ældre og har brug for en støttekontaktperson.

Overgangen fra barn til voksen kan være både svær og uoverskuelig, og især når man i forvejen er et udsat ungt menneske.

Efterværn/Ungestøtte kan være en afgørende hjælp og støtte til de unge mennesker og understøtter selvstændighed i perioden mellem ung og voksen.

Hvor løser vi opgaver henne?

Forebyggende foranstaltninger kan alle tage udgangspunkt i eller fra barnets hjem.

Vores arbejde med børn og unge kan bl.a. foregå på døgninstitutioner efter Serviceloven §66.

For at sikre den hurtige indsats med færre skift for barnet eller den unge, kan vi fastsætte et team af pædagogisk personale, der følger barnet eller den unge. Teamet har de rette kompetencer til netop denne type indsatser og omsorg.

Vi kan træde til, som ekstra personale, på 1:1 opgaver eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge eller ved Efterværn/Ungestøtte.

Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Vi kan sætte et fast team, så det er de samme medarbejdere, barnet eller den unge møder hver gang, hvilket ofte skaber tryghed.

Domsanbragte unge på offentlige og private institutioner. 

Barnet eller den unge har behov for at være på en sikret institution, når vedkommende er til fare for sig selv eller andre, eller fordi det på anden vis har behov for socialpædagogisk behandling. Vi støtter bl.a. det faste personale, når der er ekstra behov for pædagogisk indsats eller specialiseret psykiatrisk indsats, eller vi kan indgå som en del af personalenormeringen.  

Har I behov for at få dækket en vagt her og nu med en vikar? Måske en fast vagt til et barn eller en ung person. Måske I mangler personale til et børneafsnit – vi kan indgå som en del af normeringen.

Vi dækker akutvagter på somatiske og psykiatriske hospitalsafdelinger i hele landet.

Book vagter HER

 • Blå cirkel sort og hvid klassisk salg Facebook opslag (4)
  § 45 (§ 89 Barnets Lov)
  Ledsagerordning

  En ledsagerordning er et tilbud til børn og unge mellem 12-18 år, som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Ordningen for børn og unge har til formål at give vores unge borgere et godt liv på lige fod med andre børn unge og give dem mulighed for at deltage i selvvalgte sociale aktiviteter uden for hjemmet.

  Læs om § 45 

 • DSC08627
  § 50 (§ 20 i Barnets Lov)
  Observationer

  I Psykiatri Plus kan vi bidrage med faglige observationer til en børnefaglig undersøgelse.

  Ofte vil vi bidrage med faglige observationer af et barn, som vi i forvejen har med at gøre. Det kan fx være, at vi kender barnet som støtte-kontaktperson til barnet eller fra anden faglig støtte i hjemmet.

  Vores observationer er af høj faglig kvalitet og bidrager med et solidt grundlag for den videre vurdering af barnets, den unges og familien ressourcer og støttebehov.

  Læs om § 50

 • P1038852
  § 52 stk. 3 nr. 2 (§ 32 stk. 1 nr. 2 i Barnets Lov)
  Støtte i hjemmet

  Som en væsentlig del af de forebyggende foranstaltninger på børne- og ungeområdet tilbyder Psykiatri Plus praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

  Gennem støtte i hjemmet understøtter vi barnets/den unges udviklingsmuligheder, så det på trods af individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som dets jævnaldrende.

  Læs om § 52 stk. 3 nr. 2

 • DSC08528
  § 52 stk. 3 nr.6 (§ 32 stk. 1 nr. 3 i Barnets Lov)
  Kontaktperson

  I Psykiatri Plus tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre en positiv udvikling og trivsel hos barnet/ den unge eller hele familien.

  Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning, der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.

  Læs om § 52 stk. 3 nr. 6

 • DSC08922
  § 52 stk. 3 nr. 9 (§ 32 stk. 1 nr. 8 i Barnets Lov)
  Pædagogisk støtte

  Få praktisk og pædagogisk hjælp til børn og unge i alderen 13-18 år.

  Er der et barn/en ung i din familie, som har problemer og som derfor har behov for ekstra hjælp og støtte for at komme på rette spor?
  Her kan kommunen henvise familien til fagprofesionelle som Psykiatri Plus, der kan yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Hos Psykiatri Plus yder vi hjælp og støtte til børn og unge med afsæt i § 52. Vi hjælper blandt andet med at indgå i dialog med kommuner, skoler og andre institutioner, som ellers kan virke frustrerende for både barnet/den unge såvel som familien.

  Læs om § 52 stk. 3 nr. 9

 • Blå cirkel sort og hvid klassisk salg Facebook opslag (3)
  § 76 Efterværn (§§114-116 Ungestøtte i Barnets Lov)
  Efterværn/Ungestøtte

  For at sikre den bedst mulige overgang til voksenlivet for udsatte unge, tilbyder vi støtte i form af Ungestøtte under §§114-116 i Barnets Lov.

  Målgruppen er unge mennesker, som har været anbragte eller som har modtaget støttende indsatser inden deres 18. leveår.

  Læs om §§ 114-116 Ungestøtte

 • Design uden navn (2)
  Skolevægring

  Skolevægring er ikke kun indgribende i barnets skolegang men også i de sociale relationer og i familiens liv. Skolevægring er ofte et symptom på mistrivsel, der kan bunde i mange forskellige årsager.

  Læs om skolevægring

 • Psykiatri Plus
  § 4 stk. 4 (§ 12 stk. 3)
  Akutanbringelse

  Akut anbringelse er en afgørende foranstaltning inden for socialt arbejde, der træffes i presserende situationer, hvor et barn er i alvorlig fare.

  Læs om § 12 stk. 3

 • DSC09050
  Familiebehandling

  Familievejledning og familiebehandling udgør essentielle redskaber til at støtte og styrke familier i perioder med udfordringer. Psykiatri Plus kan tilbyde professionel og skræddersyet støtte inden for disse områder, med fokus på at fremme trivsel og harmoni i familielivet.

  Læs om familiebehandling

 • P1038852
  § 90
  Afløsning og støtte

  Denne lov er grundlaget for at sikre, at børn og unges eller forældres behov for afløsning og støtte imødekommes på en effektiv og retfærdig måde.

  Læs om § 90

Står I med et barn der lider af skolevægring?

Nogen børn oplever skolevægring. Det er ofte en voldsom belastning for barnet selv, men også for familien og det kan i værste tilfælde betyde, at børnene ikke længere er en del af fællesskabet. Skolevægring er ofte et udtryk for mistrivsel for barnet, i de omkringliggende faktorer.

Vi tilbyder både støtte til barnet og familien – da det er barnets omdrejningsfelt. Vores støtte er altid tilpasset det enkelte barns behov ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med fx kommune og familie.

Hvem sender vi ud til dig?

Vores sygeplejersker har et højt faglig niveau qua deres uddannelsesniveau og ikke mindst erfaring fra både tidlige indsatser, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. 

Socialpædagoger har en særlig tilgang til børn og unge der mistrives, har brug for særlig støtte, som har psykiske udfordringer og/eller en psykisk diagnose. Socialpædagoger har erfaring fra fx døgninstitutioner, sikrede institutioner og fra barnets eget hjem mm.

Vores social- og sundhedsassistenter har stor erfaring med børn og unge både inden for foranstaltninger, socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien; særligt fra socialpsykiatrien men også fra behandlingspsykiatrien på landets sygehuse. De har stor erfaring med børn og unge i eget hjem, på institutioner og på hospitaler.

Vores social- og sundhedshjælpere har stor erfaring med børn i forbindelse med tidlig indsats og fra forskellige typer af institutioner.

Vores psykiatrimedarbejdere har det tilfælles, at de har et indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med børn og unge med sociale udfordringer og med psykiatriske diagnoser. Til forskel fra vores andre medarbejdere har vores psykiatrimedarbejdere ikke nødvendigvis en relevant uddannelsesbaggrund.

De bliver ansat på baggrund af en solid erfaring inden for arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer. For at komme i betragtning til jobbet skal man have mindst 2 års dokumenteret erfaring inden for psykiatrien og i arbejdet med børn og unge, ligesom man skal igennem en længere screeningsproces, hvor alle ens kompetencer og kursusbeviser kortlægges.

Vi sikrer dig det korrekte match til barnet/den unge

1200 medarbejdere
Med mere end 1200 vikarer og medarbejdere, der er tilknyttet Psykiatri Plus, kan vi sikre dig det korrekte match til barnet, den unge eller familien.  
Vores medarbejdere har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse eller anden faglig relevant erfaring samt minimum 2 års erfaring fra det psykiatriske område. Vores medarbejdere har i gennemsnit mere end 14 års erfaringfra det psykiatriske område. 

Psykiatri Plus har overenskomst med DSR, FOA, SL og andre relevante fagforbund. Løn og personaleforhold gør sig derfor gældende inden for de forskellige overenskomster.

Der er en række forudsætninger, som gør sig gældende for, om vi kan ansætte en medarbejder hos os:

 • Straffeattest er altid opdateret
 • Børneattest er altid opdateret
 • Faglig bestået uddannelse, eller anden relevant dokumentation i form af kursusbeviser mm.
 • Værdier og menneskesyn afspejler de værdier vi har hos Psykiatri Plus
Processen

Du er i trygge hænder, når vi går til indsatsen

step1
1.
Behovet opstår

Har I ansvaret for en borger, som kræver specialiseret psykiatrisk hjælp? Så står vi klar til at tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt i den situation I står i. 

step4
4.
Statusmøder og handleplan

Der kan afholdes løbende statusmøder med jer, afhængig af indsatsens omfang og behov.

step2
2.
Møde: Beskrivelse af indsatsen

Ud fra konkret behov sammensætter og matcher vi det team, der skal varetage indsatsen og borgeren. Det kan være faggruppe, kompetencer og erfaring inden for et specifikt område.

step5
5.
Dokumentation

Der dokumenteres løbende på indsatsen ud fra indsatsmål, delmål og status, som er opsat for borgerens udvikling.

step3
3.
Team sammensættes

Medarbejderne får grundig introduktion til indsatsen – det er vigtigt for, at vi sikrer et match mellem medarbejdernes kompetencer og indsatsens kompleksitet, og at opstarten af indsatsen er sikret, for at opnå en succesfuld pleje og omsorg.

step6
6.
Afslutning og Exitsamtale

Ved indsatsens afslutning runder vi hele forløbet af med en dialog mellem dig som kunde og din konsulent.

Samarbejde hele vejen rundt

Vi er meget bevidste om det gode samarbejdes afgørende betydning for at kunne lykkes med vores vigtige indsatser. 

Tværsektorielt samarbejde
Kvaliteten af forebyggende indsatser,  socialpsykiatrien og psykiatrien i Danmark afhænger af et omfattende tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.

Relationen
Det gode samarbejde og relationsarbejdet er derfor kernen i vores arbejde. Lige fra mødet med borgeren, til samarbejdet med de pårørende og de involverede instanser.

Den tilgang betyder, at vi i Psykiatri Plus er stolte af at være brobyggere mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
 • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
 • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
 • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top