Håndtering af privatlivspolitik i Psykiatri Plus

Psykiatri Plus er en specialiseret leverandør af individuelle tilpassede ydelser indenfor socialpsykiatrien. I over 20 år har vi stillet med vikarer og medarbejdere til det offentlige og private behandlingssystem inden for socialpsykiatrien. I dag er vi stolte af at være stort set landsdækkende – og have et samarbejde med 70 ud af 98 kommuner.
Derfor er sikkerhed og fortrolighed en forudsætning og en forpligtigelse i vores arbejde i Psykiatri Plus og vi arbejder løbende med at opdatere vores retningslinjer for databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger.

Som leverandør af individuelle tilpassede ydelser indenfor socialpsykiatrien, anser vi os for selvstændig databehandler, når vi behandler oplysninger på vegne af kunderne og efter kundens instruks.
Efterfølgende persondatapolitik indeholder oplysninger om Psykiatri Plus’ behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig.

Vi anvender de data, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftale ydelse samt til brug for vores administration, styring og udvikling af vores forretning og ydelser.
Hvor det er nødvendigt for opgaven, anvender vi også de data om økonomiske og forretningsmæssige forhold, i det omfang kunden giver adgang til det. Hvis det er nødvendigt for løsning af den aftalte ydelse, kan vi tillige anvende personoplysninger om kundens medarbejdere, kunder og leverandører, men det er stadig kun ud fra de oplysninger, som kunden giver os.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftale ydelser. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det kan f.eks. være bogføringsloven.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid mindst 5 år på grund af blandt andet reglerne i bogføringsloven.

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden. Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelser med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.
Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – f.eks. videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – med mindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller når kunden på anden vis har samtykket til det. Vi indhenter dog ikke kunden samtykke, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive persondata, f.eks. som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunder, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.
I nogle tilfælde vil vi have forpligtigelse til at slette persondata. Det gælder f.eks. hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendig i forhold til dette formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtigelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtiget efter lovgivningen til at opbevare dem. Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelsen.

Er du interesseret i sikkerhed og privatliv i forbindelse med din færden på internettet, er det relevant, at du er opmærksom på generel cybersikkerhed. Læs mere om vigtigheden af cybersikkerhed her.

Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Skriv til os på mail gdpr@psykiatriplus.dk, hvis du:

• ønsker at få adgang til dine persondata
• ønsker at få dine persondata rettet eller slettet
• ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata i forbindelse med nyhedsbrevet eller markedsføringsmateriale
• ønsker at klage til Datatilsynet

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Psykiatri Plus A/S
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Telefon: 70 210 211
E-mail: gdpr@psykiatriplus.dk

Ændring i datapolitik

Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne politik.
Gør vi det, retter vi i datoen nederst på siden.

Læs her om databeskyttelse hos Datatilsynet

Datoen for den senest gældende version af politikken: April 2021

Scroll to Top