Vi træder til, når andre træder tilbage

Psykiatri Plus

Vi er specialister inden for psykiatrien. Vi gør en forskel for nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker i Danmark – det har vi gjort siden år 2000.

Vi stiller op med kvalificeret fagpersonale og dækker behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område i hele landet.

Vi tilbyder både enkelt/akutvagter, projektansættelser af længerevarende eller kortere perioder samt faste teams på særlige opgaver. 

Vi dækker opgaver i:

 • Regionerne
 • Kommunerne
 • Private institutioner

Vi dækker ydelser og opgaver inden for både børne- og ungeområdet samt voksen- og ældreområdet

Vi arbejder hele tiden mod at sikre det bedste match til hver enkelt opgave. Alle opgaver løses med en målsætning om, at både kunder, borgere og pårørende er tilfredse med forløbet – hele vejen igennem.

0
Kommuner samarbejder vi med
0
År siden vi startede
0
Borgere hjælpes årligt

Områder vi dækker i
Psykiatri Plus

Hospitaler

Har I brug for at få dækket en vagt her og nu med en vikar? Måske en fast vagt på en urolig patient? Eller mangler I personale til en psykiatrisk sårbar og udsat borger? Vi kan også indgå som en del af normeringen på afdelingen. 

Vi dækker akutvagter på somatiske og psykiatriske hospitalsafdelinger i hele landet.

Borgerens eget hjem

Vi samarbejder med landets kommuner på forvaltningsniveau. Det kan være opgave i borgerens eget hjem fastsætter vi et team af fast personale til at sikre tryghed og skabe relation til borgeren. Det kan bl.a. være som § 85 støtte og andre relevante §’er som borgeren er tildelt. Det gælder både for børn/unge og voksne. Opgaven kan variere alt fra få timer til døgndækning i alle vagtlag. Vi tilbyder også 2:1 på opgaverne. Herunder også respiratoriske opgaver i eget hjem. 

Bosteder

Vi samarbejder med både offentlige og private bosteder, botilbud og opholdssteder – både for børn/unge og for voksne.
Her er det ofte § 66 for børn og unge og § 107 og § 108 for voksne, der er gældende, men vi kan også indgår som en del af normeringen eller 1:1 på en enkelt borger.
Der kan være tale om beboere med forskelige diagnoser inden for psykiatrien, udviklingshæmmede og senhjerneskader mm. 

Sikrede institutioner

Domsanbragte og socialt anbragte børn og voksne på sikrede institutioner – offentlige og private. 

Borgeren er på en sikret institution, når vedkommende er til fare for sig selv eller andre, eller fordi de på anden vis har behov for socialpædagogisk behandling. Vi støtter det faste personale, når der fx er ekstra behov for pædagogisk indsats eller specialiseret psykiatrisk indsats på et enkelt barn eller voksen, eller vi kan indgå som en del af personalenormeringen.  

Plejecentre

Vi samarbejder med både offentlige og private plejecentre og plejehjem. Vi hjælper særligt på opgaver med borgere, der har en udadreagerende adfærd, misbrug, senhjerneskader eller som er demensramte. Vi er enten støtte til en enkelt beboer, eller indgår som en del af personalenormeringen på en hel afdeling. Særligt ved  skærmningsopgaver hvor beboeren kan være uadreagerende.

Processen

Når vi starter en opgave

Når vi starter en opgave hos os, sørger vi for at du er i trygge hænder hele vejen igennem.

 • Når behovet opstår for specialiseret psykiatrisk hjælp, er vi klar til at tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt. 
 • Ud fra konkret behov sammensætter og matcher vi det team, der skal varetage opgaven og borgeren. Det kan være faggruppe, kompetencer og erfaring inden for et specifikt område.
 • Medarbejderne får grundig introduktion til opgaven – det er vigtigt for at at vi ser et match hos medarbejderne og at opstarten af opgaven er sikret for at der kan opnås en succesfuld pleje og omsorg. 
 • Det afholdes løbende statusmøder med jer, afhængig af opgavens omfang og behov. 
 • Der dokumenteres løbende på opgaven ud fra indsatsmål, delmål og status, som er opsat for borgerens udvikling. 
 • Ved opgavens afslutning runder vi hele forløbet af med en dialog mellem dig som kunde og din områdekonsulent.
Et værdigt liv

Alle mennesker har krav på et værdigt liv

Hver måned hjælper vi mere end 1.000 udsatte og sårbare mennesker, som kæmper med psykisk sygdom og sociale problemer. Det gør vi inden for både voksenområdet og børne- og ungeområdet.

Vi er med til at sikre de bedste vilkår for de allersvageste i vores samfund. Det gør vi ved at være til stede og finde løsninger, hvor og når, der er brug for det. Fordi alle mennesker har krav på et værdigt liv.

I Psykiatri Plus arbejder vi for skabe en tilværelse præget af så meget selvstændighed og meningsfuldhed som muligt for borgere med psykiske lidelser og sociale problemer.
Det gør vi gennem en specialiseret indsats, som tager udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger.

Samarbejdspartner

Vores kerneværdier i mødet og arbejdet med borgeren, de pårørende og kunden er:

• Respekt
• Faglighed
• Dialog
• Tillid
• Omsorg

Hospital
Brug for en vikar?

Psykiatrisk vikarcenter

Har du brug for at bestille en vikar med en bestemt funktion gennem vores psykiatriske vikarcenter

Vi formidler vikarer inden for mange forskellige faggrupper. Vores medarbejdere har alle erfaring inden for psykiatrien eller socialpsykiatrien og løser med høj faglighed opgaver i hele Danmark. 

Hvad er vores services på vores psykiatriske vikarcenter?

Vi håndterer akutopgaver, specialopgaver og længerevarende opgaver, herunder respiratorisk overvågning.

Vi løser opgaver i:

 • Hospitals- og socialpsykiatrien
 • Den kommunale plejesektor
 • Kommunale og private institutioner
 • Misbrugscentre
 • Private hjem
 • Kriminalforsorgen

Fællesnævneren for vores opgaver er psykiatri.
Vi  samarbejder med det offentlige og private  inden for behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område, hvor vi ønsker at udvikle samarbejdet med høj faglighed, respekt, ordentlighed og omsorg.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sikre det bedste match til hver enkelt opgave. Alle opgaver løses med en målsætning om, at både kunder, borgere og pårørende er tilfredse med forløbet – hele vejen.

Faggrupper

Vores sygeplejersker har et højt faglig niveau qua deres uddannelsesniveau og ikke mindst erfaring fra  både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Sygeplejerskerne kan have erfaring fra voksenområdet eller børneområdet.  

Vores social- og sundhedsassistenter har stor erfaring inden for psykiatrien. Særligt fra socialpsykiatrien men også fra behandlingspsykiatrien på landets sygehuse. De har stor erfaring med borgere i eget hjem, på bosteder og plejecentre.

Vores social- og sundhedshjælpere har stor erfaring inden for socialpsykiatrien. Deres erfaring er særligt med borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder.

Socialpædagoger har en særlig tilgang til borgere med psykiske udfordringer og en psykisk diagnose. Socialpædagoger har erfaring fra fx opholdssteder, bosteder, kriminalforsorgen eller misbrugscentre. De beskæftiger sig enten inden for børne/unge- eller voksenområdet og har specialiseret sig inden for feltet. 

Vores psykiatrimedarbejdere har det tilfælles, at de har et indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med borgere med psykiske sygdomme og sociale udfordringer. Til forskel fra vores andre medarbejdere har vores psykiatrimedarbejdere ikke en relevant uddannelsesbaggrund.
De bliver derfor ansat på baggrund af en solid erfaring inden for psykiatrien. For at komme i betragtning til jobbet skal man have mindst 2 års dokumenteret erfaring inden for psykiatrien, ligesom man skal igennem en længere screeningsproces, hvor alle ens kompetencer og kursusbeviser kortlægges.

Sygehjælpere hos Psykiatri Plus har en lang erfaring fra psykiatrien. De har erfaring  socialpsykiatrien på bosteder, plejecentre og i borgerens eget hjem. 

Vores plejere er uddannet specifikt til psykiatrien. De har en lang erfaring fra særligt bosteder og socialpsykiatrien, bl.a. i borgerens eget hjem og i distrikspsykiatrien. Uddannelsen lukkede i starten af 1990’erne. Vores tilknyttede plejere har en lang og specialiseret erfaring fra psykiatrien. 

Vi har mere end 800 vikarer og medarbejdere, der er tilknyttet Psykiatri Plus psykiatriske vikarservice.

Vi er stolte af at være landsdækkende og løser opgaver i alle fem regioner og har gennem tiden samarbejdet med mere end 70 af landets kommuner. Yderligere har vi et samarbejde med Respirationscenter Vest og Respirationscenter Øst.

Flere af vores medarbejdere har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse eller anden faglig relevant erfaring samt minimum 2 års psykiatrisk erfaring.

Psykiatri Plus har overenskomst med DSR, FOA, SL og andre relevante fagforbund. Løn og personaleforhold gør sig derfor gældende inden for de forskellige overenskomster.

Der er en række forudsætninger, som gør sig gældende for, om vi kan ansætte en medarbejder hos os.

 • Straffeattest er altid opdateret
 • Faglig bestået uddannelse, eller anden relevant dokumentation i form af kursusbeviser mm.
Vil du undgå at gå glip af noget?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - så er du på den sikre side.
P1038177

Vores arbejde står aldrig alene

I Psykiatri Plus er vi meget bevidste om det gode samarbejdes afgørende betydning for at kunne lykkes med vores vigtige samfundsrolle.

Kvaliteten af socialpsykiatrien og psykiatrien i Danmark afhænger af et omfattende tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.
Det gode samarbejde og relationsarbejdet er derfor kernen i vores arbejde. Lige fra mødet med borgeren, til samarbejdet med de pårørende og de involverede instanser.

Den tilgang betyder, at vi i Psykiatri Plus er stolte af at være brobyggere mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind.

Scroll to Top

Vil du læse om spændende cases fra psykiatrien?

Ja, helt sikkert ⬇