Skizofreni

Hvad vil det sige at have skizofreni? 
Skizofreni er en kompleks og invaliderende psykisk lidelse, der præsenterer sig med en bred vifte af symptomer og påvirker både individets kognition, adfærd og følelsesmæssige tilstand.

Med et prævalensniveau på globalt plan er det afgørende at forstå de underliggende mekanismer, neurobiologiske faktorer og miljømæssige påvirkninger, der spiller en rolle i udviklingen af skizofreni. Læs nærmere om denne komplekse psykiske lidelse her.

Hvad er skizofreni?

Udtrykket “skizofreni” har sin oprindelse i nylatin og betegner oprindeligt et “splittet sind”. Historisk set henviste det til den opdeling, der optrådte mellem en persons tanker og følelser.

Vores forståelse af skizofreni har udviklet sig over tid, og vi erkender nu, at det er en episodisk psykisk lidelse, der klassificeres som en psykose. Psykose indebærer en påvirkning af ens evne til at tænke, føle og vurdere virkeligheden.

En person med skizofreni vil opleve vanskeligheder med at skelne mellem virkelighed og fantasi, da de to bliver uklare og overlapper hinanden. Evnen til at sortere sanseindtryk og give dem den rette betydning bliver derfor udfordret.

Skizofreni kan præges af betydelige forstyrrelser i både tænkning og social funktionalitet samt ledsages af vrangforestillinger og hallucinationer. Ikke desto mindre kan sygdommen manifestere sig på forskellige måder, og forløbet varierer fra individ til individ. I sjældne tilfælde kan fuldstændig bedring opnås, mens skizofreni for andre er en kronisk lidelse med vedvarende eller tilbagevendende psykoser.

Oftest debuterer skizofreni i begyndelsen af 20’erne, og hovedsageligt bryder sygdommen ud inden for 45 års-alderen.

Skizofreni symptomer

Skizofreni kan vise sig på mange forskellige måder, og symptomerne varierer fra person til person. De mest almindelige symptomer på skizofreni er:

  • Hallucinationer
  • Vrangforestillinger
  • Tankeforstyrrelser fx tankemylder og forstyrret sprog
  • Depression og angst
  • Problemer med at sove og generel uro
  • Problemer med at sortere i sanseindtryk, fx sortere baggrundsstøj fra
  • Koncentrationsbesvær og nedsat evne ift. at huske og danne overblik
  • Manglende erkendelse af egen sygdom

I sjældne tilfælde kan patientens tale være ulogisk og til tider usammenhængende på grund af tankeforstyrrelser. Hos mange patienter ses såkaldte negative symptomer i form af tiltagende isolationstendens, passivitet, initiativløshed og indsynken i sig selv. Forløbet af sygdommen kan være kronisk progredierende, fluktuerende med længerevarende, stabile faser afbrudt af psykosegennembrud eller i en del tilfælde selvlimiterende.

De mest typiske tegn ved skizofreni er hallucinationer og vrangforestillinger.

Hallucinationer

Når en person oplever hallucinationer, refererer det til sanseoplevelser, der ikke eksisterer i virkeligheden. Dette kan inkludere syn, hørelse, lugt, smag eller endda berøring af noget, der faktisk ikke er til stede.

Særligt hørehallucinationer er almindelige hos personer med skizofreni. De kan høre stemmer, som ingen andre kan høre. Disse stemmer kan være interne eller eksterne, og de kan være negative, bebrejdende og undertiden truende. Nogle mennesker oplever stemmerne som indre, mens andre opfatter dem som eksterne.

I sjældnere tilfælde kan personer med skizofreni også opleve synshallucinationer, såsom skygger eller figurer. I nogle tilfælde kan de endda se klare billeder af mennesker eller dyr.

Vrangforestillinger

En person med vrangforestillinger har en fejlagtig opfattelse af den ydre verden, som ikke deles af andre. Nogle kan føle sig overvåget eller forfulgt, mens andre tror, de har specielle evner.

Selvhenførende vrangforestillinger er karakteriseret ved at tolke hemmelige beskeder eller koder i andres adfærd. Disse beskeder opfattes som onde hensigter rettet mod personen.

Hvordan optræder skizofreni?

Overordnet rapporterer de studier, der har undersøgt forløbet af skizofreni, at en tredjedel til en fjerdedel har god mulighed for at opnå remission af symptomer og genvinde et acceptabelt socialt funktionsniveau, mens 10-15 % risikerer at opleve gentagne og vedvarende psykotiske episoder med betydeligt tab af basal social funktionsevne.

Det ser ud til, at de første to til fem år af sygdommen er de værste, og at denne periode efterfølges af en stabilisering i symptomer og funktionsniveau.
Langvarig psykisk sygdom (generelt) medfører gennemsnitligt det største tab af livskvalitet af alle hyppige kroniske sygdomme med en QALY-score på 0,72 svarende til 14 % nedsat livskvalitet.

Det bringer den gennemsnitlige langvarigt psykisk syges livskvalitet på niveau med fx ubehandlet lungekræft. Ifølge WHO udgør akut skizofreni – dvs. det psykotiske ”udbrud”, der i nogle tilfælde kan opstå pludseligt – den mest helbredsforringende tilstand af alle de opgjorte sygdomme hos WHO.

Der ses ofte alvorlige følgevirkninger af symptomerne, og misbrug, depression, selvmord og kriminalitet hos patienter med skizofreni end hos raske. Desuden har patienter med skizofreni en overdødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen, hvilket hænger sammen med en højere forekomst af somatiske sygdomme og uhensigtsmæssige livsstilsfaktorer.

Hvad er årsagen til skizofreni?

Årsagen til skizofreni er sandsynligvis en fejludvikling af hjernen allerede i fosterstadiet eller kort efter fødslen. Dette vil medføre ændringer i hjernens ombygning, struktur og/eller kemiske ændringer i dele af hjernen.

Skizofreni er formentlig en kombination af flere forskellige lidelser og ikke en enkelt sygdom. Hvad der præcist forårsager skizofreni, har der været meget debat om, men meget tyder på at lidelsen er både psykologisk og biologisk betinget. Årsagen til skizofreni kan opstå ved bl.a. traumer, sociale faktorer, misbrugsudløst eller arveligt betinget. 

Man ved i dag med sikkerhed, at genetisk disposition øger risikoen for skizofreni betydeligt.
Umiddelbart er der 10-15% risiko for at udvikle skizofreni, hvis man har en forælder med sygdommen. Har begge forældre skizofreni, stiger risikoen til 40-50%. Når vi taler om arvelighed ift. skizofreni, skal det forstås sådan, at man arver et antal gener, som med den rette miljøbelastning kan udvikle sig til skizofreni. Det er altså ikke generne alene, der medvirker til, om man får skizofreni eller ej. I stedet er der tale om, at miljøfaktorer kan aktivere disse gener, så sygdommen bryder ud.

Disse miljøfaktorer kan være alt fra virusinfektioner allerede ved fosterstadiet, traumer og følelsesmæssig stress under ens opvækst eller stofmisbrug. Disse faktorer kan være med til at forstyrre hjernens udvikling og modning, og kan medvirke til fremkomsten af skizofreni.

Man har desuden påvist, at der hos mange patienter med skizofreni forekommer visse karakteristiske strukturelle hjerneforandringer. Dette kan dog ikke bruges diagnostisk, da der er et stort overlap med forholdene hos raske.

Skizofreni menes at eksistere i alle kulturer med en noget varierende forekomst. Ved at registrere indikatorer for evidensbaseret behandling af patienter med skizofreni kan man opnå en højere grad af kvalitet i den psykiatriske behandling og sikre, at en større del af patienterne opnår symptomfrihed og et godt socialt funktionsniveau.

Hvordan diagnosticeres skizofreni?

Sygdommen diagnosticeres i henhold til ICD-10 kriterierne. Det kræves, at symptomerne har været til stede i mindst 4 uger og ikke skyldes en organisk lidelse eller primær affektiv sindslidelse.

Skizofreni kan som nævnt vise sig på mange forskellige måder og som mange forskellige forløb. Derfor er der også flere skizofrenidiagnoser ifølge ICD-10. Diagnoserne er vigtige for at få den rigtige behandling. Selvom det er hårdt at få en kronisk diagnose, er der mange patienter der finder en ro ved at få sat navn på en diagnose og symptomer.

Typer af skizofreni

Skizofreni inddeles i forskellige former ud fra de træk og symptomer, der dominerer. Ifølge ICD-10 findes der 9 forskellige former for skizofreni. De fem hyppigste er som følgende:

Paranoid skizofreni (F20.0) er den mest almindelige form for skizofreni. Denne form for skizofreni er særligt præget af vrangforestillinger og hallucinationer. Vrangforestillingerne er typisk forestillinger om at blive forfulgt (persekutoriske vrangforestillinger). Symptomerne kan være nogenlunde begrænsede til psykotiske gennembrud og følelseslivet kan på mange måder være upåvirket.

Hebefren skizofreni (F20.1) er domineret af kontakt- og kommunikationsproblemer. Ligeledes vil personen typisk også have uforudsigelige stemningssvingninger og usammenhængende adfærd.

Ved kataton skizofreni (F20.2) er kendetegnet ved specielle bevægelser og ejendommelige kropsstillinger. Denne type skizofreni er nok den letteste at genkende. Dem med kataton skizofreni kan forholde sig fuldkommen stille (katatonisk) i længere perioder, uden at vise noget udtryk i ansigtet. For andre med kataton skizofreni betyder dette, at man forholder sig i konstant bevægelse.

Simpel skizofreni (F20.6) er en sjælden form for skizofreni. Den udvikler sig langsomt som en svigtende evne til at klare omgivelsernes krav og som nedsat funktionsevne. Sygdommen er karakteriseret ved, at der ikke er hallucinationer og vrangforestillinger.

Ved udifferentieret skizofreni (F20.3) betyder, at personen lider af nogle eller af alle trækkene fra flere af de ovennævnte skizofrenidiagnoser.

Behandlingsformer for skizofreni

Skizofreni kan optræde forskelligt fra person til person, og derfor vil behandlingsformer også varierer. Typisk vil man ty til flere behandlingsformer for at udrede skizofreni.

Ved tilfælde af hallucinationer og vrangforestillinger vil der typisk blive udskrevet antipsykotisk medicin for at dæmpe disse symptomer. Ikke-psykostiske symptomer kan være sværere at behandle medicinsk, men ofte vil man benytte forskellige former for psykoterapi. Ved psykoterapi og ved andre psykosociale behandlingsformer, gives der hjælp til at træne de nødvendige færdigheder der skal til for at kunne fungere i hverdagen. Der gives også hjælp til, hvordan man håndterer symptomer, og der vil være fokus på at forbedre livskvaliteten hos det enkelte individ, snarere end at have fokus på en decideret helbredelse.

Det er en mindre gruppe, som kommer sig helt fra sygdommen, mens størstedelen stadig vil opleve symptomer i varierende grad resten af deres liv. I enkelte tilfælde vil symptomerne være så svære, at de er nødsaget til at bo i en form for beskyttet bolig.

Mange med skizofreni, som får den rette behandling, lever dog et normalt liv.

Scroll to Top