PTSD

PTSD er en alvorlig psykisk lidelse, som kan opstå, efter at en person har været udsat for en traumatisk oplevelse. Personer med PTSD oplever ofte vedvarende og invaliderende symptomer som flashbacks, mareridt, hyperaktivitet, undgåelse af påmindelser om traumet og ekstrem angst. PTSD kan have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet og funktionsniveau.

Hvad er PTSD?

Posttraumatic stress disorder (PTSD) – eller posttraumatisk stresslidelse på dansk – er en psykisk lidelse, som kan udvikle sig efter en traumatisk oplevelse eller begivenhed. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle, der oplever traumatiske begivenheder, udvikler PTSD. Til gengæld kan PTSD påvirke mennesker i alle aldre og fra forskellige baggrunde.

Kernen i PTSD er, at det er en reaktion på ekstrem stress og traumatiske oplevelser. Disse oplevelser kan variere fra voldsomme ulykker, krig og overgreb til mere personlige traumer som vold i hjemmet, tab af en elsket, incest eller andre livsomstændigheder, der har været ekstremt skræmmende eller smertefulde.

Når en person oplever en traumatisk begivenhed, reagerer kroppen normalt med kamp-eller-flugt-mekanismer, der hjælper med at håndtere truslen. Hos personer med PTSD forbliver disse reaktioner overaktive eller bliver gentaget, selv efter at traumet er forbi.

PTSD kan manifestere sig i form af genoplevelse af traumet gennem mareridt eller uønskede minder, undgåelse af situationer, steder eller personer, der minder om traumet, samt vedvarende negativ ændring i stemningsleje, tanker og følelser. Det kan også omfatte øget opmærksomhed på trusler og fysiske reaktioner som søvnproblemer og irritabilitet.

Symptomer på PTSD

Symptomer på PTSD kan variere betydeligt fra person til person, men de deler ofte et centralt tema – eftervirkningerne af traumatiske begivenheder. Mennesker, der lider af Posttraumatisk Stresslidelse, oplever en række udfordrende symptomer, der kan have en dybtgående indvirkning på deres daglige liv. Kernesymptomer på PTSD inkluderer:

 • Genoplevelse/flashbacks: Dette omfatter gentagne og uønskede minder om traumet. Disse minder kan opstå som flashbacks, mareridt eller stærke følelsesmæssige reaktioner ved påmindelser om traumet.
 • Undgåelsessymptomer: Personer med PTSD forsøger ofte at undgå situationer, steder, personer eller aktiviteter, der minder dem om det traumatiske. De undgår også ofte at tale om traumet.
 • Negative ændringer i tanker og humør: Dette omfatter vedvarende negative ændringer i selvbilledet og ens opfattelse af verden omkring dem. Det kan inkludere følelser af skyld, skam, isolation og tab af interesse for tidligere glæder.
 • Ændringer i opmærksomhed og arousal: Dette omfatter symptomer som søvnproblemer, irritabilitet, koncentrationsvanskeligheder og overdreven reaktion på pludselige lyde eller bevægelser. Personer med PTSD kan være konstant på vagt.

Foruden kernesymptomer kan PTSD medføre en bred vifte af andre symptomer. Her er nogle af de typiske symptomer på PTSD:

 • Mareridt: Personer med PTSD kan opleve tilbagevendende mareridt om traumatiske begivenheder, der kan være ekstremt forstyrrende og angstprovokerende.
 • Flashbacks: Dette er pludselige og intense øjebliksbilleder eller mentale “tilbagevendende film” af traumatiske hændelser, der kan forårsage stærke følelser af angst og hjælpeløshed.
 • Overvågenhed: Mennesker med PTSD kan være konstant på vagt og hypervigilante, altid klar til at reagere på trusler. Dette kan føre til søvnproblemer og irritabilitet.
 • Undgåelse: De kan undgå steder, mennesker eller situationer, der minder dem om traumet, hvilket kan begrænse deres daglige liv.
 • Følelsesmæssig afstumpning: Nogle PTSD-ramte personer kan opleve, at de mister evnen til at føle glæde eller positive følelser. Dette kan føre til en generel følelse af tomhed.
 • Problemer med hukommelse og koncentration: PTSD kan påvirke kognitive funktioner som hukommelse og koncentration, hvilket gør det vanskeligt at fokusere på daglige opgaver.
 • Skræk og raseri: Nogle mennesker med PTSD oplever intens vrede, irritabilitet eller skræk. Dette kan føre til svære humørsvingninger og problemer i forhold til andre.
 • Fysisk ubehag: PTSD kan også manifestere sig som fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter eller hjertebanken.

Disse symptomer kan variere i intensitet og varighed fra person til person, men de er alle vigtige tegn på, at professionel hjælp og støtte kan være nødvendig for at håndtere PTSD effektivt.

Typer af PTSD

Der er forskellige typer PTSD, hver med sine egne karakteristika og udfordringer:

Den mest almindelige form for PTSD er kendetegnet ved gentagne flashbacks eller mareridt om den traumatiske begivenhed, undgåelse af situationer eller mennesker, der minder om traumet, øget irritabilitet, følelse af skyld, skam eller hjælpeløshed, overdreven bekymring eller frygt, søvnproblemer og fysiske symptomer som hovedpine, kvalme eller hjertebanken.

Kompleks PTSD kan opstå efter langvarig eller gentagen traumatisering. Den omfatter forstyrrelser i selvopfattelse, vanskeligheder i mellemmenneskelige relationer og problemer med at regulere følelser.

Akut stresslidelse kan forekomme kort tid efter en traumatisk begivenhed og omfatter symptomer som flashbacks, mareridt og øget irritabilitet.

PTSD hos børn kan udvikle sig efter en traumatisk begivenhed og inkluderer symptomer som mareridt, separationsangst og undgåelse af situationer, der minder om traumet.

Det er vigtigt at forstå de forskellige typer PTSD for at kunne identificere symptomerne og søge den rette behandling og støtte. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at PTSD er en individuel oplevelse, og sværhedsgraden kan variere betydeligt fra person til person. Der skelnes mellem 3 grader af PTSD – henholdsvis mild, moderat og svær PTSD:

 • Mild PTSD: Her oplever personen nogle symptomer, men de påvirker ikke i høj grad dagligdagen eller funktionsniveauet. Personen kan have periodiske flashbacks eller mareridt og nogle følelsesmæssige udfordringer, men de er stadig i stand til at opretholde en relativt normal livsstil.
 • Moderat PTSD: Dette er en mere udtalt grad af PTSD, hvor symptomerne begynder at have en væsentlig indvirkning på personens daglige liv. Flashbacks, mareridt, irritabilitet og undgåelsesadfærd er mere udtalte og påvirker personens evne til at fungere normalt.
 • Svær PTSD: Dette er den mest alvorlige form for PTSD, hvor symptomerne er meget udtalte og invaliderende. Personer med svær PTSD kan have ekstreme flashbacks, mareridt, alvorlig depression, angst og problemer med personlige relationer og arbejde. De kan også opleve dissociation, hvor de føler sig adskilt fra virkeligheden.

Årsager til PTSD

PTSD (posttraumatisk stresslidelse) kan have flere årsager, og det er ofte resultatet af at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed eller serie af begivenheder. De mest almindelige årsager til PTSD omfatter:

 • Akut traume: En enkeltstående traumatisk begivenhed, såsom en voldsom ulykke, en naturkatastrofe, en overfald eller et seksuelt overgreb, kan udløse PTSD. Det kan også omfatte krigstraumer for militærpersonale.
 • Langvarig stress: Vedvarende, kronisk stress og traumatiske oplevelser over tid, som f.eks. i tilfælde af langvarig misbrug, mobning eller vold i hjemmet, kan føre til udviklingen af kompleks PTSD.
 • Udsættelse for gentagne traumer: Nogle mennesker oplever gentagne traumatiske begivenheder, såsom soldater, der udsættes for gentagne krigsoplevelser, eller ofre for gentagne overgreb. Dette kan føre til kompleks PTSD.

Selvom PTSD kan påvirke en bred vifte af mennesker, er der nogle faktorer, der kan øge risikoen for at udvikle denne lidelse. Her er nogle af de faktorer og risikosituationer, der ofte er forbundet med PTSD:

 • Forudgående psykisk sygdom: Personer, der allerede har lidt af psykiske problemer som depression, angst eller andre lidelser, inden de udsættes for en traumatisk begivenhed, kan have en øget risiko for at udvikle PTSD. Dette kan skyldes, at de allerede har sårbarheder inden for mental sundhed.
 • Udsættelse for traumatiske miljøer: Mennesker, der befinder sig i utrygge eller traumatiske miljøer, som flygtninge i krigszoner eller områder med vold, har øget risiko for at udvikle PTSD. Den konstante trussel og usikkerhed kan have alvorlige psykiske konsekvenser.
 • Stort tab: En traumatisk begivenhed, der medfører et betydeligt tab, såsom dødsfaldet af en nærtstående person, kan være en udløsende faktor for PTSD. Det dybe sorg og tab kan forværre de psykiske symptomer.
 • Tidligere traumatiske oplevelser: Tidligere traumatiske oplevelser i barndommen, såsom vanrøgt, overgreb eller tab af en forælder, kan øge sårbarheden for at udvikle PTSD senere i livet. Disse tidlige traumer kan have en vedvarende indvirkning på en persons mentale sundhed.
 • Arvelige faktorer: Genetiske faktorer spiller også en rolle i ens sårbarhed over for PTSD. Hvis der er en familiehistorie med psykiske lidelser, herunder PTSD, kan det øge risikoen.

Hvordan diagnosticeres PTSD?

Diagnosen PTSD stilles typisk af en kvalificeret sundhedsperson, såsom en psykolog eller psykiater. Diagnosen indebærer en omhyggelig vurdering af en persons symptomer, oplevelser og historie. Her er nogle af de trin, der normalt følges for at diagnosticere PTSD:

 • Klinisk vurdering: Først og fremmest vil en sundhedsperson foretage en omfattende klinisk vurdering. Dette omfatter en åben samtale med patienten, hvor de diskuterer de symptomer, de oplever, og de traumatiske begivenheder, de har været udsat for.
 • Symptomevaluering: Sundhedspersonen vil evaluere de specifikke symptomer, personen oplever. Dette kan omfatte flashbacks, mareridt, hyperaktivitet, øget irritabilitet, angst, søvnproblemer og andre PTSD-symptomer.
 • Udelukkelse af andre årsager: Det er vigtigt at udelukke andre medicinske eller psykiske tilstande, der kan forårsage lignende symptomer. Dette sikrer, at diagnosen er nøjagtig.
 • Historie og kontekst: Sundhedspersonen vil tage hensyn til personens livshistorie, herunder eventuelle tidligere traumatiske begivenheder, tidligere psykisk sygdom og den aktuelle livssituation.
 • Samtale med pårørende: I nogle tilfælde kan det være nyttigt at tale med pårørende eller familiemedlemmer for at få en bedre forståelse af personens symptomer og oplevelser.
 • Objektive test og skalaer: Der kan også anvendes objektive test og skalaer, der er udviklet til at vurdere PTSD-symptomer. Disse kan hjælpe med at kvantificere sværhedsgraden af lidelsen.

For at stille diagnosen PTSD skal personen opfylde de specifikke diagnostiske kriterier, som er fastlagt i diagnostiske manualer som eksempelvis ICD-10.

ICD-10 fastslår, at den udløsende begivenhed skal være “en ekstremt alvorlig belastning af katastrofisk karakter, som ville forårsage symptomer hos næsten alle.” Dette gør det relativt udfordrende at diagnosticere PTSD i Danmark, da diagnosen kræver, at begivenheden opfylder denne meget høje tærskel for alvorlighed. Som et resultat kan mange mennesker, der lider af PTSD, opleve betydelige udfordringer med at få den nødvendige anerkendelse og støtte.

Livet med PTSD

Livet med PTSD kan være udfordrende både for den ramte og for pårørende. Når man lever med PTSD, kan man opleve en konstant indre kamp, som påvirker næsten alle aspekter af ens tilværelse. Dette kan omfatte både ens mentale og fysiske sundhed såvel som ens interaktioner med andre mennesker og ikke mindst ens generelle livskvalitet.

Nogle af de mest fremtrædende symptomer på PTSD inkluderer tilbagevendende flashbacks eller mareridt om traumatiske begivenheder, øget angst og irritabilitet, undgåelse af situationer eller mennesker, der minder om traumet, samt en konstant følelse af alarmberedskab. Disse symptomer kan forstyrre ens daglige rutine, arbejde og sociale relationer.

Personer med PTSD kan også opleve fysiske problemer som søvnløshed, koncentrationsbesvær, hovedpine og fordøjelsesproblemer. Denne konstante stressrespons kan også påvirke hjerte-kar-sundheden og øge risikoen for andre psykiske lidelser som depression og angst.

Tidlig intervention og professionel behandling, såsom terapi og medicin, kan dog hjælpe med at genoprette livskvaliteten og hjælpe den ramte til at lære effektive måder at håndtere symptomerne på. Det er vigtigt at søge støtte og information om PTSD for både dem, der lider af det, og deres pårørende. Viden og forståelse er nøglen til at arbejde mod bedring og healing.

Behandling af PTSD

Behandling af PTSD er en kompleks proces, der normalt kræver professionel bistand. Der er dog flere effektive behandlingsmetoder, der kan hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten for dem, der lider af PTSD. Her er nogle af de mest almindelige behandlingsmuligheder:

 • Psykoterapi: Den mest almindelige og effektive form for behandling for PTSD er psykoterapi eller samtaleterapi. Der er flere tilgange til terapi, der har vist sig at være gavnlige, herunder kognitiv adfærdsterapi (KAT), eksponeringsterapi og EMDR – kort for Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Disse terapiformer hjælper med at bearbejde traumatiske minder, ændre destruktive tanker og udvikle effektive coping-strategier.
 • Medicin: Nogle personer med PTSD kan drage fordel af medicin, særligt hvis symptomerne er alvorlige. Brugen af antidepressiva kan hjælpe med at reducere angst og depression. Andre typer medicin kan også bruges til at afhjælpe søvnproblemer og overdreven arousal.
 • Gruppeterapi: Gruppeterapi kan være en værdifuld støttekilde for nogle mennesker med PTSD. At tale med andre, der har lignende oplevelser, kan hjælpe med at reducere følelsen af isolation og give en følelse af samhørighed.
 • Familie- og parterapi: PTSD påvirker ikke kun den person, der lider af det, men også deres nærmeste pårørende. Familie- og parterapi kan hjælpe med at forbedre kommunikationen, øge forståelsen og lære måder at støtte hinanden på.

Behandlingen af PTSD kan være en langsigtet proces, og det er vigtigt at finde den behandlingsmetode eller kombination af metoder, der passer bedst til den enkelte. Det er også afgørende at søge professionel hjælp og støtte fra en kvalificeret terapeut eller psykiater for at arbejde mod bedring. Behandling kan hjælpe med at reducere symptomerne, genoprette livskvaliteten og fremme helbredelse.

Scroll to Top