Respiratorisk overvågningi eget hjem

Hvad er respiratorisk overvågning?

I Psykiatri Plus har vi erfaring med patienter, der modtager hjælp til respirationsbehandling efter Sundhedslovens § 79 og hjælp efter Servicelovens § 83, 85, 95 eller 96.

Vi planlægger den respiratoriske overvågning sammen med den pågældende region eller kommune.

Målgruppen for respiratorisk overvågning

Borgere med psykiske sygdomme, demens eller sklerose.

Vi hjælper borgere fra hele landet, som har brug for respiratorisk overvågning i eget hjem.

Vi samarbejder med kommuner og regioner ud fra den bevilling eller ordination samt lovgivning, der er ved respiratorisk overvågning i eget hjem.

Vi har stor erfaring inden for psykiatrien, og vores vikarer har minimum 2 års psykiatrisk erfaring. Vi indgår i det tværfaglige samarbejde og sikrer en helhedsorienteret indsats.

Inden for det respiratoriske område har vi erfaring med borgere, som har:

  • en psykiatrisk diagnose
  • et misbrug
  • demens
  • ALS
  • sklerose

Vi arbejder ud fra Low Arousal (LA) tilgangen og narrativ pædagogik.

Formål: Støtte til et værdigt liv

I Psykiatri Plus sikrer vi, at vores borgere har et værdigt liv – også selvom de er havnet i en situation, hvor de er afhængige af respiratorisk overvågning og de udfordringer, der kan være ved dette.

Vi støtter borgeren til at forstå sammenhænge og finde mening i deres tilværelse ved at arbejde med deres ønsker for fremtiden.

Psykiatri Plus sikrer, at arbejdet i borgerens hjem foregår efter overordnede juridiske og sundhedsfaglige retningslinjer.

Det gælder både kravene til arbejdsmiljølovgivning og regulering af hjælpernes arbejdstider. Ofte er det en balancegang, hvor vi altid sikrer, at borgeren er med i dialogen.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

Indsatsen: Et team med både social- og sundhedsfaglige medarbejdere

For at styrke den tværfaglige indsats hos borgeren, sammensætter vi et team med både social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Vores team tager udgangspunkt i borgerens livshistorie og ønsker for fremtiden.

Når vi udvælger medarbejdere til et respiratorisk team, sker det altid via en personlig samtale, der sikrer det rigtige match mellem opgave, kompetencer og profil.

Når teamet er sat, vil der være et fælles informationsmøde for hele holdet. Her gennemgår vi vilkårene for at være en del af et respiratorisk team for Psykiatri Plus. Mødet sikrer, at teamet har en fælles opgaveforståelse og enighed om den faglige retning – altid med afsæt i kontrakten.

I samarbejde med den pågældende myndighed og borger udarbejder vi en opgavebeskrivelse, som tager udgangspunkt i borgerens trivsel, ønsker for fremtiden og indsatsområder i en eventuel handleplan.

Vi afholder et opstartsmøde med borgeren og de pårørende med præsentation af teamleder og de ansvarlige konsulent hos Psykiatri Plus. Vi fastlægger også det videre samarbejde.

Vi udarbejder en plan for det fremtidige samarbejde med identifikation af mødefrekvens og deltagere. I opstartsfasen foretrækker vi at have et månedligt statusmøde med vores samarbejdspartner med henblik på at sikre korrekt opgaveforståelse, snitfladehåndtering, forventningsafstemning og eventuel justering af opgaven. Herefter kan vi afholde statusmøde kvartalsvist.

Der vil være tæt kontakt til det respiratoriske team gennem hele forløbet – både før, under og efter oplæring for at sikre, at vi er proaktive ift. problemstillinger og opgavens omfang.

Drift af respiratorisk opgave:

  • Fast vagtplan: Psykiatri Plus udarbejder en fast rulleplan, hvor vi sikrer de overenskomstmæssige krav ift. arbejdstid og tilbud om fastansættelse. Der er tilknyttet en fast teamleder fra start.
  • Teammøder: Psykiatri Plus etablerer faste teammøder med henblik på at fastholde en ensartede opgaveforståelsen og den faglige retning.
  • Supervision: Afdelingen Faglig Udvikling i Psykiatri Plus afholder efter behov supervision. Medarbejderne her kan give supervision på både selve opgaveløsningen og samarbejdet i teamet.
  • Samarbejdsmøder: Vi holder faste samarbejdsmøder med borgeren og evt. pårørende i forlængelse af teammøder med Psykiatri Plus.

Læs mere om alle Psykiatri Plus ydelser til voksne borgere
Vi tilbyder blandt andet også praktisk hjælp og pleje i hjemmet.

Scroll to Top