Voksenudrednings-metoden (VUM 2.0)

Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en velkendt og anerkendt tilgang til udredning af voksne med komplekse behov inden for social- og sundhedssektoren. Hertil er VUM 2.0 den seneste opdatering af denne metode.

Hvordan kan vi støtte jer?

VUM har til formål at klarlægge borgerens funktionsevne, ressourcer, udfordringer og behov.

Som samarbejdspartner kan vi hjælpe med de faglige observationer og beskrivelser, der skal til, for at I som myndighed kan lave en VUM.

Det er altid sagsbehandleren og myndigheden, der har ansvaret for at lave en VUM, hvis det vurderes, at den skal laves. 

Med VUM 2.0 er der nu tilføjet et øget fokus på følgende områder:

• Det tætte borgerperspektiv
• Borgerens liv/Stemme
• Borgerinddragelse

I Psykiatri Plus arbejder vi ud fra de, af myndighedens fastsatte, delmål → midler og metoder. Samt hvilke aktiviteter til delmål, der skal føre til mål ud fra handleplanen

Hvad er VUM 2.0?

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en velkendt og anerkendt tilgang til udredning af voksne med komplekse behov inden for social- og sundhedssektoren. VUM 2.0 repræsenterer en opdateret udgave af denne metode, udviklet til at understøtte en helhedsorienteret og systematisk tilgang til udredning af voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden er designet til at sikre en struktureret og effektiv proces, der tager højde for både borgerens behov og systemets ressourcer.

VUM 2.0 understøtter alle faser i sagsforløbet, fra sagsåbning til opfølgning på den sociale indsats og tilsyn med borgeren. Den giver systematik og ensartethed i sagsbehandlingen, ligesom den understøtter kvaliteten og lovmedholdeligheden. Oprindeligt udviklet til myndighedsniveauet i perioden 2009-2011, anvendes VUM i dag i langt de fleste af landets kommuner.

Hvad er nyt i VUM 2.0 verus tidligere VUM

En af de primære forskelle mellem VUM og VUM 2.0 er introduktionen af nye temaer. Disse temaer dækker områder som psykosociale forhold, helbredsmæssige udfordringer, sociale relationer, arbejde og beskæftigelse samt boligforhold. Ved at inkludere disse temaer kan udrederen få et dybere indblik i borgerens situation og behov.

Desuden lægger VUM 2.0 øget vægt på en recovery-orienteret tilgang og rehabilitering i hele sagsbehandlingen. Dette indebærer en stærkere inddragelse af borgeren og fokus på deres ressourcer, ønsker og mål for fremtiden.

En anden væsentlig forskel er det øgede fokus på at evaluere resultaterne af de sociale indsatser. Dette giver mulighed for at vurdere effektiviteten af de iværksatte tiltag og justere dem efter behov.

Samlet set repræsenterer VUM 2.0 en fornyet tilgang til udredning af voksne med komplekse behov, der søger at sikre en struktureret, helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Temaer i VUM 2.0

VUM 2.0 indeholder forskellige temaer, der dækker de områder, der er væsentlige for en helhedsorienteret udredning. Disse temaer omfatter blandt andet psykosociale forhold, helbredsmæssige udfordringer, sociale relationer, arbejde og beskæftigelse samt boligforhold. Hvert tema er designet til at hjælpe udrederen med at få et dybere indblik i borgerens situation og behov.

Dette tema fokuserer på borgerens psykiske og sociale trivsel og omfatter vurdering af faktorer som mental sundhed, livskvalitet, sociale relationer og eventuelle belastninger eller ressourcer i borgerens livssituation.

I dette tema undersøges borgerens fysiske helbredstilstand, eventuelle kroniske lidelser, medicinske behov og brug af sundhedsydelser. Formålet er at få et grundigt indblik i borgerens helbredsmæssige behov og ressourcer.

Dette tema fokuserer på borgerens netværk, herunder familie, venner, kolleger og andre støttepersoner. Der lægges vægt på at identificere ressourcer i borgerens sociale netværk samt eventuelle udfordringer eller belastninger.

Her vurderes borgerens arbejdsevne, beskæftigelsesmæssige historik, uddannelsesbaggrund og eventuelle behov for støtte til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Formålet er at identificere muligheder for arbejdsrettet indsats og inklusion på arbejdsmarkedet.

Dette tema omhandler borgerens boligsituation, herunder bopælens tilstand, eventuelle udfordringer med boligsikkerhed eller boligsøgning samt behov for støtte til at opretholde eller forbedre boligforholdene.

Myndighedens rolle i udredning og støttefastlæggelse

Myndigheden spiller en central rolle i at sikre, at borgere med komplekse behov får den rette støtte og hjælp. Dette indebærer flere vigtige opgaver og ansvarsområder, herunder:

  • Udredning i samarbejde med borgeren: Myndigheden er ansvarlig for at udrede borgeren i samarbejde med vedkommende selv. Dette indebærer en grundig vurdering af borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov.
  • Fastlæggelse af indsatsformål og -mål: På baggrund af udredningen skal myndigheden fastsætte klare indsatsformål og -mål sammen med borgeren. Dette sikrer, at støtteindsatsen bliver målrettet og effektiv.
  • Træffe afgørelse om indsats: Myndigheden har ansvaret for at træffe afgørelse om, hvilken støtte borgeren er berettiget til, og hvilken leverandør der skal yde støtten. Dette indebærer en nøje vurdering af borgerens behov og situation.
  • Informere udføreren om borgerens situation og behov: Myndigheden skal informere den relevante udfører om borgerens situation, behov og mål, samt bestille den nødvendige ydelse. Dette sikrer, at udføreren har alle relevante oplysninger til rådighed.
  • Samarbejde med borgeren, pårørende og udføreren: Myndigheden skal sikre et tæt samarbejde med både borgeren og eventuelle pårørende, samt med den udførende part. Dette er afgørende for at sikre en koordineret og sammenhængende støtteindsats.
  • Opfølgning og tilsyn: Endelig har myndigheden ansvaret for at foretage løbende opfølgning og tilsyn med støtteindsatsen. Dette indebærer bl.a. at sikre, at indsatsen lever op til de fastsatte mål, og at borgerens behov fortsat bliver imødekommet.
Scroll to Top