§52 stk. 3.2:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Sådan arbejder Psykiatri Plus med § 52

Som en væsentlig del af de forebyggende foranstaltninger på børne- og ungeområdet tilbyder Psykiatri Plus praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Gennem støtte i hjemmet understøtter vi barnets og den unges udviklingsmuligheder, så de på trods af individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Derudover støtter vi også den samlede familie i samspillet, dagligdagen og kommunikationen mhp. at skabe struktur, stabilitet, ændre vaner og bedre udviklingsrammer.

Hvad er Servicelovens § 52 stk. 3?

Ifølge Servicelovens § 52 kan børn og unge med behov for særlig støtte få tilbudt hjælp. Om barnet eller den unge har behov for hjælp, vil blive afgjort vha. en børnefaglig/ungefaglig undersøgelse.

Det er kommunen, der sammen med forældrene (eller dem der har forældremyndighed) sætter gang i undersøgelsen.

Viser undersøgelsen, at barnet eller den unge har behov for hjælp, kan vi gøre brug af følgende tilbud i Serviceloven:

Tilbuddene er beskrevet i Servicelovens § 52 stk. 3.

Målgruppe for § 52 stk 3

Familier som har brug for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

På baggrund af den børnefaglige/ungefaglige undersøgelse og handleplan tilrettelægger vi en konkret og individuel hjælp med afsæt i de mål, vi sammen har aftalt at arbejde med.

Dette sker ofte i et tæt tværfagligt samarbejde, der understøtter en helhedsorienteret indsats for barnet/den unge og hele familien.

Vores indsats er derfor kendetegnet ved inddragelse af barnet/den unge i eget liv sammen med familien.

Har du brug for hjælp til en opgave?

Formål: Helhedsorienteret indsats for barn og familie

I Psykiatri Plus hjælper vi familier, som har brug for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet for at sikre barnet/den unges udvikling og trivsel. Og hvor det vurderes, at forældrene med den rette indsats kan udvikle de nødvendige kompetencer til fremover at sikre trivsel og udvikling.

Men vi hjælper også der, hvor der er udtalt bekymring for forældrenes evne til at varetage omsorg for barnet, og hvor der på den baggrund er behov for en særligt intensiv indsats i en periode. Familier, hvor der er tvivl om, hvorvidt forældrene kan få gavn af vejledning og støtte.

Det gælder både kravene til arbejdsmiljølovgivning og regulering af hjælpernes arbejdstider. Ofte er det en balancegang, hvor vi altid sikrer, at borgeren er med i dialogen.

Indsatsen: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Psykiatri Plus yder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med fokus på ændringer af konkrete praksisser i hverdagen. Vores støtte tager altid udgangspunkt i familiens evner til at løse problemer, så vi dermed bygger videre på det eksisterende fundament.

Vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i den enkelte families problematik og ressourcer og har fokus på hele familiens samspil. Vi støtter forældrene i varetagelse af omsorgen for og samspillet med børnene i dagligdagen. Vi har fokus på de ønsker og håb for fremtiden, som familien opstiller.

Vores udgangspunkt er handleplanens punkter med fokus på at skabe vedvarende forandringer og med blik for børnenes trivsel og udvikling.

Vi begynder med et opstartsmøde med kommunens sagsbehandler, hvor vi sammen tilrettelægger hjælpen med udgangspunkt i den børnefagligeundersøgelse og handleplanen.

Psykiatri Plus deltager løbende i opfølgningsmøder og udarbejder statusbeskrivelser.

Psykiatri Plus udarbejder statusudtalelser med udgangspunkt i handleplansmål. Den er altid gennemgået og godkendt af familien. Derudover deltager Psykiatri Plus i statusmøder.

Scroll to Top