Børnefaglig undersøgelse

§ 20 Faglige observationer og beskrivelser

Vi bistår jer i den børnefaglige undersøgelse

Når der opstår bekymringer om et barns trivsel og udvikling, spiller den børnefaglige undersøgelse en afgørende rolle. Denne omhyggelige proces er designet til at sikre, at børn og unge får den rette støtte og beskyttelse i henhold til lovgivningen.

I Psykiatri Plus kan vi bistå kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. Barnes Lov § 20 eller andre beskrivelser og vurderinger af børn, unge og familiers udvikling, trivsel og støttebehov.

Vores observationer er af høj faglig kvalitet og bidrager med et solidt grundlag for den videre vurdering af barnets, den unges og familien ressourcer og støttebehov.

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse er en juridisk proces, der iværksættes for at vurdere et barns trivsel, udvikling og behov for støtte. Formålet er at sikre, at barnets tarv og rettigheder prioriteres, og at det får den nødvendige hjælp og støtte. Undersøgelsen omfatter interviews med barnet, forældre og relevante fagpersoner, observationer og indhentning af dokumentation for at indsamle oplysninger om barnets livssituation og behov.

Før var børnefaglig undersøgelse reguleret af Serviceloven § 50, men siden 1. januar 2024 er den reguleret af § 20 i Barnets Lov.

DSC08901

Målgruppe: Børn og unge med behov for særlig støtte

Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, tilbyder vi at gennemføre faglige observationer og beskrivelser til brug for fx den børnefaglige eller øvrige faglige vurdering omkring trivsel og udvikling.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Hvad indebærer en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse indebærer en række trin, der sigter mod at indsamle information, evaluere forhold og træffe passende beslutninger til støtte for barnets velfærd, herunder:

  • Indledende møde: Dette møde fungerer som en introduktion til undersøgelsen, hvor formålet og processen forklares for barnet og dets forældre eller værger. Det er også en mulighed for at etablere tillid og klarlægge eventuelle spørgsmål eller bekymringer.
    Indsamling af oplysninger: Under denne fase indsamler socialrådgiveren eller den ansvarlige fagperson information fra forskellige kilder. Dette kan omfatte interviews med barnet, dets familie, skolepersonale og andre relevante personer. Desuden indhentes dokumentation såsom journaler, skoleudsættelsesrapporter og andre relevante dokumenter.
  • Observationer: For at få et bedre indblik i barnets trivsel og situation, kan der foretages observationer. Dette kan ske i hjemmet, i skolen eller andre steder, hvor barnet færdes regelmæssigt. Observationerne kan bidrage til at vurdere barnets adfærd, interaktioner og eventuelle udfordringer.
  • Ressourcepersoner: Ved behov kan der inddrages specialister eller fagpersoner med ekspertise inden for specifikke områder såsom psykologi, medicin eller terapi. Disse ressourcepersoner kan give yderligere indsigt eller vurderinger, der kan være relevante for undersøgelsen.
  • Rapportering: Efter at alle oplysninger er indsamlet og vurderet, udarbejdes en rapport. Denne rapport indeholder en sammenfatning af undersøgelsens resultater, vurderinger og eventuelle anbefalinger til fremtidige handlinger.
  • Beslutningstagning: Baseret på rapporten træffes der beslutninger om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at sikre barnets trivsel og udvikling. Dette kan omfatte forskellige interventioner, støtteforanstaltninger eller i nogle tilfælde indgriben fra myndighederne for at sikre barnets velfærd.

Hvornår iværksættes en børnefaglig undersøgelse?

 

En børnefaglig undersøgelse iværksættes typisk, når der er bekymring eller mistanke om, at et barn ikke trives eller er udsat for risici i sit miljø.

Dette kan omfatte situationer, hvor der er tegn på omsorgssvigt, misbrug, vold, eller andre forhold, der kan påvirke barnets trivsel og udvikling negativt.

Beslutningen om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse træffes af de relevante myndigheder, såsom socialforvaltningen eller lignende instanser, baseret på indberetninger fra professionelle, bekymrede borgere eller andre relevante kilder.

Formålet er at sikre, at barnets behov bliver mødt og at skabe et trygt og sundt miljø for dets udvikling.

Børnefaglig undersøgelse i henhold til § 20 i Barnets Lov (før Serviceloven § 50)

Børnefaglig undersøgelse har ændret sig markant siden skiftet fra Serviceloven § 50 til § 20 i Barnets Lov. Før Barnets Lov, var børnefaglig undersøgelse i Danmark reguleret af Serviceloven § 50, som primært fokuserede på forældrenes rettigheder og ansvar. Barnet er nu i centrum, og kommunerne er forpligtet til at lytte til og inddrage barnet i undersøgelsen.

Derudover skal hele søskendeflokken undersøges, hvis et barn bliver anbragt på grund af forældrenes omsorgssvigt. Børn opnår partsstatus ved 10-års alderen, hvilket giver dem ret til at klage over afgørelser og til at sige nej til samvær med forældrene i en periode. Desuden har børn ret til at søge behandling i en civilsamfundsorganisation uden forældrenes samtykke, hvis forældrene har et misbrug eller er i en konfliktfyldt skilsmisse.

Hvor længe varer en børnefaglig undersøgelse?

I henhold til Barnets Lov § 20 er der fastlagt en tidsramme for varigheden af en børnefaglig undersøgelse. Som udgangspunkt skal undersøgelsen være afsluttet inden for 4 måneder efter, at kommunen er blevet opmærksom på et barns eller den unges særlige behov for støtte.

Denne periode er beregnet til at sikre, at undersøgelsen gennemføres effektivt og rettidigt for at vurdere barnets eller den unges behov for støtte og eventuelle foranstaltninger, der skal iværksættes. Det er vigtigt at bemærke, at mens 4 måneder er den maksimale frist, kan undersøgelsen også afsluttes tidligere, hvis alle relevante oplysninger er blevet indsamlet, og en beslutning kan træffes.

Hvordan kan Psykiatri Plus bidrage med børnefaglig undersøgelse?

Psykiatri Plus kan spille en afgørende rolle i den børnefaglige undersøgelse ved at levere specialiserede observationer og beskrivelser til kommunens sagsbehandlere. Vores ekspertise dækker en bred vifte af områder, som er essentielle for at vurdere barnets trivsel og udvikling:

Samarbejdet omkring observationer og dokumentation
Når vi indgår et samarbejde med myndigheden omkring observationer, påbegyndes opgaven først, når der ligger en konkret beskrivelse fra kunden omkring hvad fokus er – hvorfor og hvad. Det kan fx være funktionsniveau i særlige situationer, hvilken kommunikation der skal være undervejs i forløbet, alderssvarende udvikling eller indbyrdes relationer/samspil mv.

Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport, som indeholder vores faglige observationer og vurderinger i forhold til ressourcer og udfordringer. Rapporten gennemgås med familien inden den sendes til kommunen. Der kan dog være hensyn, der taler imod dette. Rapporten gennemgås med kommunens sagsbehandler på et overleveringsmøde.

Vores observationer kan bidrage med nye og objektive beskrivelser, hvor der er behov for ekstern inddragelse. Dette er ofte en forudsætning for, at familien ønsker at indgå positivt i samarbejdet omkring § 20 i Barnets Lov.

Indsatsen: Høj faglig kvalitet
Vi tager udgangspunkt i ICS-trekanten, der inddrager barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer og familieforhold.

Kommunens sagsbehandler vil opleve at vores observationer og beskrivelser bygger på inddragelse, helhedstænkning og er ressourceorienteret. Vi afdækker de faktorer, som har betydning for barnets situation i det omfang det er muligt.

De observationer og beskrivelser, Psykiatri Plus laver, styrker den faglige kvalitet i den pågældende børnefaglige undersøgelse eller øvrige vurderinger.

Denne ydelse leveres både særskilt, men indgår også i sammenhæng med andre ydelser, fx praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, hvor der er usikkerhed omkring barnet, den unges og familiens støttebehov.

Tryghed hele vejen igennem
Det er nødvendigt at barnet/den unge og familien er orienteret om vores tilstedeværelse og formålet med dette, så barnet/den unge og familien kender og accepterer vores opgave og tilstedeværelse.

På den måde kan vi være med til at skabe et trygt miljø for både myndigheden, familien, borgeren og vores medarbejdere.

Scroll to Top