Håndtering af personoplysninger om tilknyttede vikarer samt ansøgere hos Psykiatri Plus

Psykiatri Plus A/S håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om vores medarbejdere. Vi er dermed dataansvarlige i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.
Kontakt via mail på: gdpr@psykiatriplus.dk

Når du bliver tilknyttet hos os, opretter vi en vikarprofil med dine oplysninger i et IT-system kaldet Temponizer. På vikarprofilen registrerer og opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til din tilknytning hos os. Dermed indsamler og opbevarer vi en række personoplysninger om dig.

Fx indsamler og opbevarer vi de oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med tilknytningen, herunder bl.a. ansøgning, CV, referencer, eksamensbeviser, mv.

Vi indsamler og opbevarer også de oplysninger, der løbende måtte være nødvendige og relevante i forbindelse med håndteringen af dit tilknytningsforhold. De indsamlede oplysninger kan dels kategoriseres som almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 og dels som følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9.
Vi indsamler og opbevarer således følgende oplysninger med det formål at kunne foretage vikaradministration.

Som udgangspunkt sker behandlingen af dine oplysninger med henblik på opfyldelse af din tilknytningsaftale og det løbende tilknytningsforhold, jf. § 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen. Hvor der er andre mulige behandlingsgrundlag, er disse angivet nedenfor under de enkelte oplysninger.

Navn, privat adresse, e-mail og telefonnummer

Billede til vikarprofil og ID-kort:
(Forfølgelse af legitim interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og/eller samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Se også afsnittet om Intra- og internet.

CPR-nr.:
(Nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c samt § 11, stk. 2 databeskyttelsesloven, samt § 11, stk.2, nr. 3 om videregivelse).

Kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende:
(Den registreredes vitale interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra d)
Arbejdsrelevante oplysninger.

Bankoplysninger: reg. nr. og kontonummer samt skattekort

Fraværsoplysninger
Ferie og andet fravær
Sygefravær

Uddannelse og kvalifikationer, tidligere ansættelses- og tilknytningsforhold, kurser, kompetenceprofil, jobønsker, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv, lån af diverse effekter, eventuelle advarsler og lignende, m.v.
Referencer og andre oplysninger indhentet på sociale medier, fx LinkedIn, Facebook, mv.
(Forfølgelse af legitim interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og/eller samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a)

Arbejdsskader:
(Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art 6, stk. 1, litra c og/eller nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art 9, stk. 2, litra f og/eller overholdelse af virksomhedens arbejdsretlige forpligtelser, jf. persondataforordningens art 9, stk. 2, litra b og/eller overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen)

Helbredsoplysninger:
(Nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c og/eller nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art 9, stk. 2, litra f og/eller Helbredsoplysningsloven og/eller Arbejdsmiljølovens kapitel 11)

Straffeattest og hvis påkrævet børneattest:
(Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 samt børneattestloven)
(til orientering sletter vi den originale straffeattest/ og eller børneattest efter modtagelse, og det noteres, at den er set og om den har givet anledning til anmærkning).
Biometrisk data med henblik på identifikation
(Samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a)

Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.

Der kan være særlige situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor, eller hvor oplysninger behandles på et andet grundlag. For eksempel oplysninger vi modtager i forbindelse med idømt straf, eller hvis begivenheder udløser et behov for, at andre oplysninger skal indsamles.

Din vikarprofil findes i en elektronisk mappe placeret i vores IT-system Temponizer og dine lønoplysninger findes i en fysisk mappe placeret i et aflåst arkivskab i vores bogholderi, som kun vores bogholder har adgang til.
Det er udelukkende følgende medarbejdere, der har adgang til din vikarprofil:

  • medarbejdere i kundeservice
  • rekruttering og salg
  • økonomiafdelingen og virksomhedens øverste ledelse.

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere vores rekrutteringskonsulenter, kundekonsulenter eller økonomiafdeling, så vi kan registrere ændringerne.

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning: Se afsnittet nedenfor om ”Sletning”. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlers behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler.
Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

I en række tilfælde skal eller kan Psykiatri Plus A/S videregive dine relevante oplysninger til relevante modtagere, f.eks.;

• SKAT vedr. skattepligtige ydelser
• Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
• Danmarks Statistik
• NemKonto
• Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber
• Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
• Kommuner vedrørende dagpengerefusion
• virk.dk
• Indkomstregistret
• Psykiatri Plus A/S eksterne revision
• Psykiatri Plus A/S eksterne rådgiver, herunder advokat/Dansk Erhverv

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Som led i rekrutteringsprocessen behandler vi personoplysninger om dig på baggrund af CV, video eller andet materiale, som er vedlagt ansøgningen eller andre oplysninger opgivet under ansøgningsprocessen. Formålet med at indsamle personoplysninger i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er den rette kandidat til en tilknytning hos Psykiatri Plus.

Indsendes en ansøgning til os, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

• Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

• Øvrige oplysninger som fremgår af ansøgningen eller medsendte dokumenter herunder uddannelses- og kursusbeviser

• Straffeattest og evt. børneattest. Begge attester noteres i systemet, men slettes herefter. Hvert år indhenter vi nye attester, noterer den nye dato og sletter herefter igen begge attester samt opdaterer autorisations ID for relevante faggrupper

• Personoplysninger om ansøgeren som indsamles hos tredjepart. Eksempelvis en tidligere arbejdsgiver som ansøgeren måtte have oplyst samt givet samtykke til, at vi indhenter referencer fra.


Psykiatri Plus A/S behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv har givet os disse oplysninger fx i forbindelse med tilknytningen. I særlige tilfælde bruges personoplysninger såsom anciennitet, geografisk placering, uddannelse mm. til statistik. I de tilfælde er personoplysninger anonymiseret således, at oplysningerne ikke kan spores til en konkret person.

Som ansøger får du adgang til et karrierecenter. Her kan du altid redigere eller slette dine oplysninger.
Har du ikke været logget ind i karrierecenteret de sidste 180 dage, bliver al data slettet.

Kommer du ikke i betragtning til en tilknytning hos os, slettes ansøgningen og alle oplysninger inden for 6 måneder.

Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger 5 år efter tilknytningsforholdets ophør hos Psykiatri Plus A/S.

Virksomheden opbevarer endvidere oplysninger omfattet af bogføringsloven i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning.

Hvis der er en saglig grund til at opbevare oplysninger i længere tid, kan dette ske.

Psykiatri Plus A/S har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, vi har om vores medarbejdere. Du kan læse mere herom i vores Sikkerhedspolitik ved personaleadministration.

Hvis du har spørgsmål om Psykiatri Plus A/S´ behandling af oplysninger om dig, kan du kontakte GDPR-ansvarlig på mail GDPR@psykaitriplus.dk

Senest opdateret: 13.12.2021

Scroll to Top